Ryhmäaloite, FP, antirasistisen strategian laatimiseksi Helsingille

HEL 2021-007396
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 850 §

V 24.11.2021, Feministisen puolueen ryhmäaloite antirasistisen strategian laatimiseksi Helsingille

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.”

Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.” Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 10 - 1 (tyhjiä 4).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.” Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 1 4 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Feministisen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Helsinki laatii antirasistisen strategian ja toimintasuunnitelman.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:ssä säädetään viranomaisen velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Viranomaisella on myös oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt valtuustokaudelle 2021-2025 kaupunkistrategian "Kasvun paikka". Strategia asettaa koko kaupunkiorganisaatiolle tavoitteita asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kielteisten ilmiöiden, kuten huono-osaisuuden ja rikollisuuden sekä segregaation torjumiseksi.

Strategian mukaisesti Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Helsinki panostaa kaikessa palvelutyössään erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Sote- ja opetushenkilöstöä ja muita lapsiperheiden kanssa työskenteleviä koulutetaan kohtaamaan erilaisia perheitä entistä sensitiivisemmin muun muassa tunnistamaan ja purkamaan rasismia.

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 asettanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä on muun muassa edistää, seurata ja arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista sekä yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Kaupunginhallituksessa hyväksyttiin 9.3.2020 Helsingin kaupungin palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelma "Ihmisoikeuksien Helsinki". Suunnitelman toteuttamista seurataan ja etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Rasismin ja sen aiheuttamien kielteisten seurausten torjuminen on tärkeässä osassa kaupunkistrategiaa, kaupungin palveluiden suunnittelua sekä henkilöstöön kohdistuvaa ohjeistusta. Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.

Sulje

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 803

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi