Hankinta, ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ylläpito ja verkkolaskujen vastaanotto, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-008455
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 116 §

Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ylläpitoa ja verkkolaskujen vastaanottoa koskeva palveluhankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Basware Oyj:ltä ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän ylläpidon ja verkkolaskujen vastaanottopalvelun 31.5.2022 asti yhteensä enintään 45.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n ja Basware Oyj:n väliseen toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen. Basware Oyj:n toimittama ostolaskujen käsittelyjärjestelmä on ollut käytössä HKL:ssä vuodesta 2002. Järjestelmällä on HKL:ssä 170 käyttäjää ja järjestelmän kautta käsiteltiin noin 27.000 ostolaskua vuonna 2020.

Järjestelmän tekninen käyttöikä on päättymässä ja järjestelmän tekninen tuki päättyy kevään 2022 aikana. HKL kartoittaa vaihtoehtoja palvelun toteuttamiseksi tämän jälkeiselle ajalle.

Aiemmat päätökset:
Johtokunnan päätös 152 §, 8.11.2018 85.000 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 23§, 20.2.2017 77.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 43§, 9.3.2016 39.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 3§, 5.1.2015 30.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 10§, 16.1.2014 34.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 6§, 11.1.2013 34.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 2§, 13.1.2012 30.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 5§, 18.1.2011 24.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 16§, 2.2.2010 23.199,96 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 9§, 26.1.2009 16.393,44 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 14§, 14.1.2008 23.625,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 4§, 8.1.2007 24.590,16 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 35§, 21.12.2005 22.700,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 3§, 21.1.2005 20.000,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 26§, 10.2.2004 35.000,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 23.9.2002 (277 §) ja 24.2.2003 (29 §) 45.115,80 eur (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen HKL on tilannut Basware Oyj:ltä ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän ylläpidon ja verkkolaskujen vastaanottopalveluita yhteensä enintään 608.624,36 eurolla (alv%).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi