Vahingonkorvaus, kiinteistövahinko 15.12.2019, Kap Hornin katu 7, Helsingin Tyynimeri As Oy

HEL 2021-008801
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 42

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvaushakemukseen jätevesiviemärivauriosta Kap Horninkadulla vuonna 2019

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen päätöksestä ilmenevin perustein.

Staran yksikönjohtajan päätös on Helsingin kaupungin kannanotto yksittäiseen korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin, kun vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (myöhemmin Stara) korvaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa asuinrakennuksen viemärilinjassa ilmenneet vauriot osoitteessa Kap Horninkatu 7 saadun korvaushakemuksen mukaan. Hakemus liitteineen saapui Helsingin kaupungin kirjaamoon 5.8.2021.

Hakijan mukaan Staran tekemän kadunrakentamisen yhteydessä suoritettujen töiden aiheuttamina kiinteistön viemärilinja on painunut, joka on ollut omiaan aiheuttamaan ko. viemärilinjan tukkeutumisen. Hakemuksen mukaan kyseinen tukkeuma oli havaittu vuoden 2019 lopussa jolloin katu oli avattu ja vika todettu. Hakijan mukaan Staran kadun jalkakäytävällä tekemät pintatäyttö- tai asfaltointityöt ovat aiheuttaneet kyseiset vauriot, joten hakija vaatii Staraa korvaamaan tämänhetkiset korjaustöiden kustannukset yhteensä 46.574,82 euroa.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Kap Horninkadulla on Staran toimesta rakennettu vuoden 2013 aikana vesijohtoa, hulevesi- ja jätevesiviemäreitä sekä muita kunnallisteknisiä johtolinjoja. Runkolinjat sijaitsevat muutoin keskellä katua, paitsi jätevesiviemäri, jonka liittymiskaivot sijaitsevat Kap Hornin aukiolla.

Kiiinteistö on rakentanut kyseessä olevan jätevesiviemärin putkistot kiinteistön vierellä kulkevalle jalkakäytävälle. Täten itse kiinteistön vastuulla on rakentaa putkistoille ja kaivoille arinat ja suojatäytöt siten, että ne täyttävät maanrakentamisen kriteerit ja että ne kestävät muunkin rakentamisen sen jälkeen.

Kiinteistön liitokset seinän vieressä ja kaikki tällöin tehdyt rakenteet ovat myös kiinteistön vastuulla. Kiinteistö on velvollinen toimittamaan yleisellä alueella tehtävistä putkituksista tarkkeet kaupungille, tämän velvoittaa sijoituslupa, joka tähänkin jätevesiputkistojen sijoitukseen on pitänyt hakea.

Stara on teettänyt vuoden 2014 aikana Kap Horninkadulle reunakivet ja asfaltoinnit kadun poikkileikkauksen kerrokset normaaleja hyväksyttyjä työtapoja käyttäen, jotka eivät alapuolisia rakenteita vaurioita kun ne on lähtökohtaisesti tehty oikeita työtapoja noudattaen.

Stara katsoo, että se ei omilla toimillaan olisi mitenkään pystynyt aiheuttamaan kyseisiä vaurioita, vaan kuvienkin perusteella vauriot näyttäisivät aiheutuneen jo kiinteistön jätevesilinjan rakentamis- ja kiinteistöön liittymisen yhteydessä.

Asfalttiurakoitsijalta saadun selvityksen mukaan renkaiden pintapaine ei mitenkään voi olla niin suuri, että se voisi painaa viemäriputket lyttyyn rakennekerroksissa noin syvällä. Lisäksi urakoitsija huomauttaa tasaavansa vain ns. viimeisen pinnan, näinollen alemmat rakennekerrokset tulee tehdä siten, että ne täyttävät maanrakentamisen kriteerit ja ovat tehty hyväksyttyjä oikeita työtapoja käyttäen.

Urakoitsijan mukaan pohjarakennekerroksien pettäessä päällystyön aikana, olisi levitin todennäköisesti uponnut seinälinjan vieressä ja kallistunut seinää vasten vaurioittaen seinää. On erittäin epätodennäköistä että tällainen vahinko olisi tapahtunut kiinteistön tai Staran tietämättä.

Edellä kerrotun perusteella katsomme, että Stara ei ole teettänyt hakijan kiinteistön läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennaista painumia tms. aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi voinut aiheutua hakijan kertoman mukaisia vaurioita jätevesiputkilinjaan. Asiassa tehdyn perustavan selvityksen perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta väitetyn vahingon aiheuttajan ja vahingon välisen syy-yhteyden puuttuessa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Päättäjä

Ville Alatyppö
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vahingonkorvausvaatimus 5.8.2021
2. liite tarkastusmittaus 5.8.21
3. liite korjausraportti 5.8.21
4. liite korvauspäätös 5.8.21
5. Staran lausunto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.