Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Valtuustoryhmien tuen suuruus ja menettelytapaohjeistus tuen hakemiseen

HEL 2021-009280
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Valtuustoryhmien tuen menettelytapaohjeistus

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että valtuustoryhmän tuen hakemisessa ja sen käsittelyssä noudatetaan liitteessä 1 esitettyä tarkempaa menettelytapaohjeistusta.

Samalla hallintojohtaja totesi, että kullakin valtuustoryhmällä on vuoden 2021 tuen osalta käytettävissä elokuuta edeltävä osuus tuesta aikaisempien periaatteiden ja elokuusta alkava osuus tuesta kaupunginhallituksen 13.9.2021 päättämien periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi hallintojohtaja kumoaa 5.3.2021, 9 § tekemänsä päätöksen valtuustoryhmien tukeen varattavasta määrärahasta ja menettelytapaohjeistuksesta tukea haettaessa.

Päätöksen perustelut

Määrärahan suuruus ja tuen hakeminen

Valtuustoryhmää ja sen toimintaa tuetaan kuntalain ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa ja toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus.

Valtuustoryhmän tuen suuruuden muutoksesta linjattiin valtuustoryhmien välisessä neuvottelussa valtuustokauden vaihtuessa. Tuen suuruudeksi sovittiin 4 000 € valtuustoryhmää kohden riippumatta siitä kuuluuko ryhmään pormestaria tai apulaispormestaria.

Tuen muutos huomioidaan takautuvasti vain valtuustokauden vaihdoksen jälkeiseltä ajalta. Valtuustokauden alkua edeltävältä osin tuki pysyy ennallaan. Valtuustoryhmiä informoidaan vuoden 2021 osalta käytettävissä olevasta tuesta. Liikaa maksettu tuki peritään kaupunginhallituksen 13.9.2021 päättämien periaatteiden mukaisesti takaisin.

Kaupunginhallitus on päättänyt valtuustoryhmän tuen suuruudesta. Annettu menettelytapaohjeistus päivitetään vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä tuen suuruuden osalta.

Tuen hakemiseen liittyvää menettelyä on kuvattu aikataulun, muutostilanteiden ja käytännön toiminnan osalta liitteessä 1. Liitteenä olevalla ohjeistuksella varmistetaan tuen myöntämisen yhdenmukaisuus.

Toimivalta

Kaupunginhallitus on 13.9.2021 625 § päättänyt valtuustoryhmien tukemisen yleisistä periaatteista ja tuen suuruudesta valtuutettua kohden. Periaatteiden mukaan tukea haetaan kaupunginkanslian antamien tarkempien menettelyohjeiden perusteella. Tuen myöntämisestä päättää kansliapäällikkö tai tämän määräämä. Kansliapäällikkö on siirtänyt tehtävän tuen myöntämisen osalta 12.3.2014 24 § hallintojohtajalle.

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja
Antti Peltonen
hallintopäällikkö