Nimeämispyyntö, yhdistyksen valtuuskunta, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

HEL 2021-009772
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 127 §

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan ja hallitukseen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti:

nimetä Helsingin edustajiksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan seuraavat henkilöt jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Sanna-Maria Pakkanen 2.vpj Sifo Nazzareno Kok.
Mikael Pälvi Marjatta Palmroth Kok.
Päivi Kiili Ilmari Heikkinen Kok.
Venla Olin Vesa-Matti Pietarinen Vihr.
Riitta Puolatie Marko Lindfors SDP

esittää seuraavat henkilöt nimettäviksi Helsingin edustajina Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue

Kristiina Ilvonen Jari Nissinen Kok.
Jani-Pekka Leino Anna-Maria Kantola SDP
Oona Käyhkö Jonni Lehtiranta Vihr.
Eeva-Maria Grekula Mikko Vallius Vas.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen edustajien valitseminen

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen toiminnanjohtaja pyytää, että jäsenkunnat valitsevat edustajansa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan.

Yhdistyksen valtuuskunnan kokous pidetään perjantaina 29.10.2021 Helsingissä. Kutsut kokouksiin lähetetään viikolla 41.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta. Alueet voivat myös sijaita yhdistyksen varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin. Valtuuskunta valitsee yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajat, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman.

Yhdistyksen hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä lisäksi valtuuskunta voi nimetä hallitukseen tukijäsenten joukosta kaksi asiantuntijajäsentä ja näille varajäsenet. Asiantuntijajäsenellä on kokouksissa puheoikeus.

Uudet jäsenet valtuuskuntaan ja hallitukseen

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan kunnallisen vaalikauden alussa jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kuntavaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Kuntien äänivalta ja paikkaluku valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku Äänet/kunta Jäsenet/kunta
Yli 400 000 10 ääntä 5 jäsentä
150 000–399 999 4 ääntä 3 jäsentä
25 000–149 999 2 ääntä 2 jäsentä
Alle 25 000 1 ääni 1 jäsen

Kunnan äänimäärä jakautuu kokouksessa paikalla olevien edustajien kesken tasan.

Sääntöjen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus valita valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet.

Valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi hallitus.

Valtuuskunta valitsee hallitukseen 16 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan 5 §:n kuntaryhmittelyn pohjalta.

Näin Helsingille ainoana ensimmäisen kokokategorian kuntana kuuluu neljä jäsentä, seuraavaan kokokategoriaan kuuluville Espoolle ja Vantaalle yhteensä neljä jäsentä, kolmanteen kokokategoriaan kuuluville kunnille yhteensä kolme jäsentä ja neljännen kokokategorian kunnille yhteensä viisi jäsentä.

Kullakin jäsenellä on hallituksessa yksi ääni.

Nyt on tarpeen valita jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet yhdistyksen valtuuskuntaan uudelle valtuustokaudelle. Valtuuskunta valitsee kokouksessaan uuden hallituksen yhdistykselle, mutta tässä vaiheessa on perusteltua nimetä Helsingin ehdokkaat myös uuteen hallitukseen valittaviksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 2.9.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.