Toivomusponsi, hiilineutraalisuustaseen laskeminen Koivusaari-hankkeen alussa

HEL 2021-010126
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 522 §

Valtuutettu Mia Nygård-Peltolan toivomusponsi hiilineutraalisuustaseen laskemisesta Koivusaari-hankkeen alussa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2021 § 270 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään Koivusaaren asemakaavan muutoksen valtuusto edellytti selvitettävän mahdollisuutta laskea Koivusaari -hankkeen hiilineutraalisuustase hankkeen alussa.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Kaupunginhallitus toteaa lautakunnan lausuntoon viitaten, että
Koivusaaren asemakaavaratkaisu pyrkii monin keinoin noudattamaan ja edistämään kaupunkistrategiassa mainittua tavoitetta Hiilineutraali Helsinki 2030.

Koivusaaren täydennysrakentamisen sijainti kantakaupungin laajennusalueena ja metroon tukeutuen edistää tätä tavoitetta jo itsessään ja myös kaavamääräyksissä asia on otettu huomioon. Täyttömassojen osalta pyritään kierrätykseen ja rakentamisessa pyritään matalaenergisiin ratkaisuihin. Lämmitysratkaisuissa suositaan mahdollisuuksien mukaan maalämpöä ja meriveden hyötykäyttöä tutkitaan. Hulevesistä huolehditaan ja kasvillisuutta säästetään tai istutetaan. Rakennusmateriaaleissa suositaan puuta.

Kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä käynnistetään selvitystyö, jossa tarkastellaan uuden rakentamisalueen koko elinkaaren aikaista ilmastopäästöä. Selvitys voidaan käynnistää, kun toteutuksen suunnittelu on edennyt riittävästi, mm. täyttöjen osalta.

Alueellisen esirakentamisen eli ruoppauksen, meritäyttöjen ja niiden kuljettamisen osalta on jo kevään 2022 aikana tehty alustavat päästölaskelmat. Toteutuksen ja laskelmien lähtökohtana on se, että meritäytöt toteutetaan lähialueen (kuljetusmatka-arvio 20 km) rakennushankkeista muodostuvilla louheilla. Laskelmat osoittavat, että alueellisen esirakentamisen CO₂ -päästöt vastaavat noin 450-500 helsinkiläisen vuotuisia kulutusperusteisia CO₂ päästöjä olettaen, että täyttömassat ovat kierrätysmassoja.

Muilta osin selvityksessä hyödynnetään aikaisemmin laadituista rakentamisalueiden elinkaaren aikaisten ilmastopäästöjen arviointitöistä kertynyttä tietoa samankaltaisilla alueilla, joita ovat mm. Puotilanranta, Rastilanranta ja Meri-Rastilan länsiosa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 26.04.2022 § 261

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Koivusaaren asemakaavaratkaisu pyrkii noudattamaan ja edistämään Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaan tavoitetta. Koivusaaren sijainti metrolinjan varressa on liikenteen energiansäästötavoitteiden kannalta erinomainen. Koivusaaressa kaikki asunnot ja työpaikat on suunniteltu kävelymatkan päähän metroasemasta, lisäksi metroasemaa hyödyntää myös merkittävä määrä lauttasaarelaisia kävelyetäisyydellä asemasta. Vain viiden kilometrin päässä Helsingin keskustasta ja vielä lähempänä Keilaniemestä ja Otaniemestä sijaitsevan Koivusaaren rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta olemassa olevaa kaupunkia toiminnallisesti ja fyysisesti täydentäen ja vastaa osaltaan kaupunkistrategian kasvutavoitteisiin.

Kaava-alueella esitetyillä ratkaisuilla on myönteisiä vaikutuksia alueen hiilinieluihin. Viherkattojen ja puurakentamisen toteuttaminen erillisessä puukorttelissa sekä esimerkiksi rakennusten julkisivuissa lisäävät paikan hiilinielupotentiaalia. Luonnonmateriaalit, erityisesti puu, toimivat hiilivarastoina. Istutettavat katupuut sitovat ilmakehän hiilidioksidia ja ylläpitävät maaperän hiilivarastoa. Olemassa olevaa hyväkuntoista puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Väylien ja katujen reunakasvillisuus voi yhtä aikaa toimia hiilinieluna, ylläpitää sekä luonnon monimuotoisuutta, maan ravinteikkuutta että hulevesien säätelyä ja tarjota lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Asemakaavassa on määräys, jonka mukaan alueella tulee pyrkiä kierrättämään rakentamisesta muodostuvia ja käytettäviä massoja mahdollisimman tehokkaasti ja varautua rakentamisen aikaiseen massojen välivarastointi- ja käsittelytoimintaan ympäristöluvan ja rakentamisen etenemisen mahdollistamissa puitteissa.

Kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä käynnistetään selvitystyö, jossa tarkastellaan uuden rakentamisalueen koko elinkaaren aikaista ilmastopäästöä. Selvitys voidaan käynnistää, kun toteutuksen suunnittelu on edennyt riittävästi ja esimerkiksi esirakentamisesta (mm. täyttöjen toteuttaminen) on riittävästi tietoa.

Koivusaaren asemakaavassa on asemakaavamääräys: Alueella/tonteilla tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja hyödyntää/ tuottaa uusiutuvaa energiaa. Maalämpökaivojen sijoittumisesta on tehty alustava tarkastelu asemakaavaselostuksessa. IKEA:n hankkeen suunnittelussa on tutkittu meriveden lämmön hyödyntämisestä uusiutuvana energianlähteenä. Uusiutuvan alueellisen energian tuottaminen pidetään osana Koivusaaren toteuttamisen suunnittelua ja arvioidaan sen vaikutukset ilmastopäästöihin.

Alueellisen esirakentamisen (ruoppaus, meritäytöt) osalta tehdään kevään 2022 aikana päästölaskelmat. Toteutuksen ja laskelmien lähtökohtana on se, että meritäytöt toteutetaan lähialueen (kuljetusmatka-arvio 20 km) rakennushankkeista muodostuvilla louheilla.

Muilta osin (mm. rakennusten rakentaminen, käytönaikainen energiankulutus, liikenne, rakentamisen aiheuttama maaperän ja hiilivaraston menetys) selvityksessä hyödynnetään aikaisemmin laadituista rakentamisalueiden elinkaaren aikaisten ilmastopäästöjen arviointitöistä kertynyttä tietoa samankaltaisilla alueilla (Puotilanranta, Rastilanranta ja Meri-Rastilan länsiosa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi