Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön perustaminen

HEL 2021-010581
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 43 §

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallituksen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti osaltaan nimetä Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitukseen sen ensimmäiselle toimikaudelle seuraavat jäsenet:

Timo Laitinen
pääjohtaja, Valtiokonttori, hallituksen puheenjohtaja

Mikko Aho
arkkitehti SAFA

Stefan Björkman
verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.

Anne Korkiakoski
hallitusammattilainen

Juha Lemström
yhteiskunta- ja laatujohtaja, Senaatti-kiinteistöt

Leena Mörttinen
alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Mikael Silvanto
designjohtaja, Bang & Olufsen

Pauli Sivonen
johtaja, Serlachius-museot

Anna Valtonen
professori, Aalto-yliopisto, muotoilun laitos

Päätös on ehdollinen, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa hallituksen jäsenet vastaavalla kokoonpanolla. Jäsenet nimetään säätiön sääntöjen mukaisesti vuosina 2023−2025 päättyviksi toimikausiksi kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen palkkioissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen Kansallisoopperan hallitukselle kulloinkin vahvistamaa palkkiotasoa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 8.11.2021 § 831 hyväksynyt Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamisen valtion ja kaupungin keskinäisen sopimuksen perusteella. Säätiölle päätettiin osoittaa hankejohtaja ja selvitysten tekemisessä hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hankejohtajana on 1.5.2021 aloittanut Kaarina Gould, joka työskentelee tällä hetkellä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, kunnes säätiö aloittaa toimintansa. Museohankkeella on myös ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Timo Laitinen. Valtion ja kaupungin yhteisenä tavoitteena on, että säätiö alkaa toimia kevään 2022 kuluessa, ja hanke ja sen henkilökunta siirretään kaupungin organisaatiosta säätiöön.

Säätiön ensimmäisen hallituksen tehtävänä on turvata tulevan arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelulle olosuhteet, joissa varmistetaan säätiömuotoinen toiminta kunnianhimoisella kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Säätiö valmistautuu kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen vuoden 2023 aikana museon suunnittelemiseksi Makasiininrantaan. Suomen arkkitehtuurimuseossa ja Designmuseossa valmistaudutaan uuden museon sisältöön kotimaisin ja kansainvälisin palvelumuotoiluprosessein.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitus on asiantuntijahallitus, jossa on oltava edustettuna korkeatasoinen sijoittamisen, varainhoidon ja varainhankinnan osaaminen, museoalan, arkkitehtuurin ja designin alojen riittävä tuntemus sekä muu museosäätiön menestyksellisyyden kannalta keskeinen osaaminen. Säätiön hallituksessa on oltava kansainvälistä, erityisesti pohjoismaista osaamista. Säätiön hallituksen työkieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Säätiön sääntöjen 13 §:n siirtymäsäännösten mukaan ensimmäisen hallituksen ja sen puheenjohtajan nimeävät säätiön perustajat, Helsingin kaupunki ja Suomen valtion puolesta opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä kuultuaan Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön ja Designmuseon säätiön hallituksia.

Säätiön ensimmäisessä hallituksessa voi olla 5–9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikaudet päättyvät siten, että jäsenten 1 ja 2 toimikausi päättyy vuoden 2023 vuosikokouksen päättyessä, jäsenten 3 ja 4 toimikausi päättyy vuoden 2024 vuosikokouksen päättyessä ja jäsenten 5–9 toimikausi päättyy vuoden 2025 vuosikokouksen päättyessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupunki päättävät ensimmäiseen hallitukseen nimettyjen henkilöiden erovuoroisuusjärjestyksen erikseen tehtävällä sopimuksella. Hallituksen jäsenillä, jotka valitaan paikoille 1 ja 2, ensimmäistä toimikautta ei lasketa mukaan enimmäistoimikausien määrään.

Ensimmäiseen hallitukseen ehdotetaan yhdeksää jäsentä, jotta säätiön käynnistämisessä on käytössä riittävän laaja ja paras mahdollinen osaaminen. Säätiön hallituksen kokoa ja osaamisalueita voidaan tarkentaa myöhemmin, kun Suomen arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo kokoelmineen liittyvät uuteen museosäätiöön ja museon toiminta käynnistyy.

Kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken on koottu seuraava ehdotus hallituksen jäsenistä niiden edellytysten mukaan, jotka ilmenevät säätiön säännöistä sekä museon ehdollisten pääomittajien päätöksistä ja toiveista:

Juridiikka ja yleisjohtaminen
 • Timo Laitinen, pääjohtaja, Valtiokonttori, säätiön hallituksen puheenjohtaja (OTK)
 • Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialan entinen toimialajohtaja (arkkitehti SAFA), kokemus kaavoituksesta ja sen reunaehdoista, kaupunkikehittämisestä, omaisuusjärjestelyistä ja arkkitehtuurista
Sijoittaminen, varainhallinta ja säätiöosaaminen
 • Stefan Björkman, verkställande direktör, Konstsamfundet, kokemus eläkevakuutusyhtiöiden johtotehtävistä ja pankin varatoimitusjohtajuudesta sekä säätiöistä ja museotoiminasta (Amos Rex)
Viestintä ja markkinointi
 • Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen (KTM, MBA), kokemus mm. pörssiyhtiöiden markkinoinnin ja viestinnän johtotehtävistä sekä alan koulutustehtävistä
Arkkitehtuurin osaaminen ja rakennuttaminen
 • Lemström Juha, johtaja, Senaattikiinteistöt (arkkitehti SAFA, tekn.lis.), kokemus vaativien hankkeiden projektijohtajuudesta Senaatti-kiinteistöissä, arkkitehtuurikilpailuista sekä Musiikkitalon ja sen kiinteistöosakeyhtiön luottamustehtävistä. Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön nimeämä ehdokas ja sen hallituksen jäsen.
Talousosaaminen ja rahoitus
 • Leena Mörttinen, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö (VTT), kokemus rahoitusmarkkinoista valtiovarainministeriön osastopäällikkönä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, suuren pohjoismaisen pankin Eurooppa-asioista vastaavana johtajana sekä pääekonomistina, Euroopan keskuspankin vanhempana neuvonantajana
Designosaaminen, kansainvälinen ja pohjoismainen osaaminen
 • Mikael (Miklu) Silvanto, designjohtaja, Bang & Olufsen, Royal College of Art -yliopisto, muotoiluosaaminen mm. kansainvälisessä Applen designtiimissä ja tanskalaisen pörssiyhtiö Bang & Olufsenin designjohtajana
 • Anna Valtonen, professori, Aalto-yliopisto, muotoilun laitos (TaT), kokemus Umeon muotoilukorkeakoulun rehtorina, Aalto-yliopiston johtotehtävistä, Nokia Design Research & Foresight -yksikön muotoilujohtajana, vierailevana professorina ESSEC Business Schoolissa Pariisissa, pohjoismaisista ja muista kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja verkostoista. Designmuseon säätiön hallituksen nimeämä ehdokas ja sen puheenjohtaja.
Museoalan osaaminen
 • Pauli Sivonen, Serlachius-museoiden johtaja (FT), kokemus museonjohtamisesta sekä näyttelykeskuksen uudisrakentamisesta, Heurekasta, Hannoverin maailmannäyttely EXPO 2000, Suomen paviljongin suunnittelusta

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksissa olevat jäsenet eroavat edellä mainituista hallitustehtävistään tultuaan nimetyiksi Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitukseen.

Hallituksen palkkioissa noudatetaan yhteisen sopimuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen Kansallisoopperan hallitukselle kulloinkin vahvistamaa palkkiotasoa.

Helsingin kaupungilla ja opetus- ja kulttuuriministeriöllä on mahdollisuus vaihtaa nimeämänsä hallituksen jäsen, mikäli jäsen eroaa tehtävästä tai muista erityisen painavista syistä.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 927

Päätös

Kaupunginhallitus päätti korjata 8.11.2021 tekemäänsä päätöstä § 831 koskien Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamista siten, että säätiön peruspääoman maksamista varten osoitettu 25 000 euron suuruinen määräraha osoitetaan aiemmasta päätöksestä poiketen talousarvion kohdasta 1 30 01 (Kaupunginhallituksen käyttövarat).

08.11.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Paiju Tyrväinen, palvelun päällikkö, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi