Kokoonpanon muutos, Urhea-halli Oy, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-010582
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 122 §

Urhea-halli Oy:n hallituksen jäsenen vaihtaminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Urhea-halli Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan niin, että Osmo Rasimuksen tilalle yhtiön hallituksen jäseneksi nimetään Sakari Heikkinen kuluvan toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Urhea-halli Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka ylläpitää Mäkelänkadulla sijaitsevaa Urhea-hallia. Yhtiön osakkeenomistajia ovat Helsingin kaupungin lisäksi pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea, Koripallosäätiö, Suomen Urheiluliitto, Suomen Voimisteluliitto, Kisakallion urheiluopistosäätiö ja Urheiluopistosäätiö. Helsingin kaupungilla on kaksi edustajaa yhtiön hallituksessa.

Konsernijaosto on 8.3.2021 § 26 nimennyt hallituksen jäseniksi yksikön päällikkö Osmo Rasimuksen kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudesta ja hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolinin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Osmo Rasimus pyytää eroa yhtiön hallituksesta irtisanouduttuaan kaupungin palveluksesta. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy keväällä 2023.

Sakari Heikkinen on yksikön päällikkönä kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Urhea-halli Oy päättänee hallituksen jäsenen vaihtamisesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa konsernijaoston päätöksen jälkeen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi