Kokoonpanon muutos, Asunto Oy Paciuksenkatu 4, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-010632
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 119 §

Yhtiökokoukset 2021, Asunto Oy Paciuksenkatu 4 hallitusjäsenen vaihdos

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan Osmo Rasimuksen tilalle kaupunkiympäristötoimialan asuntoyksikön yksikön päällikkö Oscar Ailio yhtiöjärjestyksen mukaiseksi, vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asunto Oy Paciuksenkatu 4

Asunto Oy Paciuksenkatu 4 on Helsingin kaupungin konserniin kuuluva kaupungin tytäryhtiö, jonka osakeannista kaupunki omistaa 78,38 % ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS 21,62%. Asuntoja yhtiössä on yhteensä 67 ja niistä kaupungin hallinnassa on 50 ja HUS:n 17. Asunnot ovat kaupungin eri toimialojen ja HUS:n henkilökunnan työsuhdeasuntoina. Kaupungin hallinnassa olevia huoneistoja vuokraa kaupunkiympäristön toimiala. Yhtiön isännöintiä hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna.

Yhtiön hallitus

Kaupunginhallituksen kornsernijaosto on 24.3.2020 esittänyt ehdolle yhtiön hallitukseen kaupungin edustajiksi Jenni Ropea (pj), Osmo Rasimusta (jäsen) ja Elina Kuikanmäkeä (varajäsen) kahdeksi vuodeksi eli vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi. Ehdolle asetetut valittiin hallitukseen varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osmo Rasimus on syyskuussa 2021 jättänyt eronpyynnön yhtiön hallituksesta toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi.

Osmo Rasimuksen tilalle esitetään tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala huomioon ottaen valittavaksi kaupunkiympäristön toimialan (Rya/Tilat) asuntoyksikön yksikön päällikkö Oscar Ailio. Ailio on antanut suostumuksensa tehtävään.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi