Yhtiökokoukset vuonna 2021, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

HEL 2021-010772
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 125 §

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi toimiohjeen, jolla kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari kehotti 27.9.2021 kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.9.2021 siten, että Nora Grotenfelt (RKP) valitaan hallituksen jäseneksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.3.2021 § 26, keskitetysti edustajien nimeämisestä yhteisöihin ja säätiöihin. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osalta yhtiön hallitukseen nimettiin Tove Ørsted (RKP), joka on myöhemmin pyytänyt eroa hallituksesta.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.9.2021. Teknisistä ongelmista johtuen tieto yhtiökokouksesta noteerattiin kaupungilla vasta kokousta edeltävänä päivänä. Kiiretilanteen vuoksi ja yhtiökokouksen mahdollistamiseksi suunnitellussa aikataulussa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari antoi 27.9.2021 kaupungin yhtiökokousedustajalle toimiohjeen, jonka mukaan hallituksen jäseneksi Ørstedin tilalle valittiin Nina Grotenfelt (RKP). Kokouksessa päätettiin muun muassa yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 12,8 %. Yhtiön toimialana on tarjota ruotsinkielistä ammatillista koulutusta. Lisäksi yhtiö harjoittaa muuta koulutustehtäviin liittyvää toimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi