Yhtiökokoukset vuonna 2021, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

HEL 2021-010825
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 121 §

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajaksi nimetään lakimies Inkeri Lehmusoksa ja hallituksen jäseneksi nimetään johtava asiantuntija Heidi Humala kuluvan toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 % ja Helsingin yliopiston rahastojen omistusosuus on 47,78 %. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 18.5.2020 § 53 nimennyt hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Osmo Rasimuksen sekä hallituksen jäseneksi lakimies Inkeri Lehmusoksan. Osmo Rasimus on pyytänyt eroa yhtiön hallituksesta irtisanouduttuaan kaupungin palveluksesta. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy keväällä 2022.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään uuden hallituksen puheenjohtajan nimeämistä eronneen tilalle. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita hallituksen nykyinen jäsen lakimies Inkeri Lehmusoksa kaupunkiympäristön toimialalta sekä nimetä Lehmusoksan tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi johtava asiantuntija Heidi Humala kaupunginkansliasta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi