Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 24 §

Kaupungin tilinpäätös 2021 sekä talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä valtuuston vuoden 2021 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kaupunkiympäristön toimialalla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2021 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 21.3.2022.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen pormestari Juhana Vartiainen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, jotka esittelevät kokonaiskuvan vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16.30 alkaen toimialajohtaja Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialalta. Hän esittelee valtuuston talousarviossa 2021 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialallaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi