Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 24 §

Kaupungin tilinpäätös 2021 sekä talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä valtuuston vuoden 2021 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kaupunkiympäristön toimialalla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2021 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 21.3.2022.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen pormestari Juhana Vartiainen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, jotka esittelevät kokonaiskuvan vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16.30 alkaen toimialajohtaja Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialalta. Hän esittelee valtuuston talousarviossa 2021 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialallaan.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi