Hankinta, rakennusurakka, pohjoisen sisäänkäynnin perusparannus, Hakaniemen metroasema

HEL 2021-011466
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 18 §

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannukseen liittyvien urakoiden lisätyöt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannusurakan lisä- ja muutostyöt nro 13A, 25A ja 27A Oy Rakennuspartiolta tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 67.091,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa perusparannuksen loppuunsaattamisen edellyttämiä lisä- ja muutostöitä perusparannuksen urakoihin valituilta toimittajilta seuraavasti:

 • rakennusurakka Oy Rakennuspartio 305.499,48 eur (alv 0 %)
 • putkiurakka Amplit Oy 32.854,85 eur (alv 0 %)
 • ilmanvaihtourakka Amplit Oy 28.612,14 eur (alv 0 %)
 • sähköurakka Amplit Oy 165.941,57 eur (alv 0 %)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannus

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.2.2021, 129 §, Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt, erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 8.410.000 euroa (alv 0 %) marraskuun 2020 kustannustasossa.

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa pohjoisen sisäänkäynnin lippuhallin yleisilmettä parannetaan uusimalla pintoja ja asentamalla halliin valokatto, pohjoisosan talotekniikkaa, energiatehokkuutta ja paloturvallisuutta parannetaan ja aseman esteettömyyttä parannetaan. Lippuhallitasolla olevia liiketiloja laajennetaan ja muihin tiloihin sijoitetaan kaupunkiraideliikenteen kuljettajakoulutuksen toimintoja.

Hankkeen toteutus käynnistyi tammikuussa 2022 ja arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2023.

Pohjoisen sisäänkäynnin perusparannus- ja uudistustöiden toteutus on yhteensovitettu lippuhallin viereisten tonttien (Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13) osalta käynnissä olevaan Lyyra-hankkeen toteutukseen. Lyyra-hankkeesta on laadittu toteutussopimus Helsingin kaupungin ja YLVA:n välille, jonka mukaisesti sen aiheuttamat kustannukset metron tiloihin katetaan hankkeen toimesta. Hankkeen laajuuteen kuuluvan Siltasaarenkadun uudistuksen yhteydessä uusitaan myös kadun alla olevien metron teknisten tilojen vedeneristys vuonna 2024.

Perusparannuksen urakoiden hankinnat

HKL järjesti tarjouskilpailun 39H21 Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista.

HKL:n johtokunta valitsi 28.10.2021, 169 §, Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen urakoista vastaavat toimittajat (Oy Rakennuspartio ja Amplit Oy) ja oikeutti HKL:n tekemään hankintoihin liittyviä tilauksia yhteensä enintään 4.703.600,00 eurolla (alv 0 %), mikä sisälsi myös lisä- ja muutostyövarauksena 10 % urakkatarjousten vertailuhinnoista.

Rakennusurakan hankintapäätöksen mukainen arvonlisäveroton kokonaisarvo oli 2.538.000 euroa, putkiurakan 591.000 euroa, ilmanvaihtourakan 256.000 euroa ja sähköurakan 891.000 euroa.

Perusparannuksen lisä- ja muutostyöt

Ennen tätä päätöstä perusparannuksen urakoihin liittyviä tilauksia on tehty yhteensä 4.585.545,71 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan 28.10.2021 antaman valtuutuksen perusteella lisä- ja muutostöitä on siten tilattu tähän mennessä rakennusurakassa 247.957,65 eurolla (alv 0 %), putkiurakassa 13.282,50 eurolla, ilmanvaihtourakassa 9.722,63 eurolla ja sähköurakassa 38.582,93 eurolla.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat rakennusurakan lisä- ja muutostyöt Oy Rakennuspartiolta saatujen tarjousten mukaisesti:

 • 13A Lippuhallin B sisäänkäynnin portaiden korjaus ja muutos  4.884,32 euroa (alv 0 %)
 • 25A Huoltokelkkakiskon muutostyöt 36.850,14 euroa (alv 0 %)
 • 27A Alakattojen materiaalin paksuuden muutos                     25.357,50 euroa (alv 0 %)

Lisä- ja muutostyötarjous 13A: Rakennesuunnittelijan korjaussuunnitelman mukaiset työt, joiden mukaisesti vanhojen porrasaskelmien alta poistetut puurakenteet korvataan betonilla ja teräksellä. Vanhojen porrasaskelmien purkaminen paljastui suunniteltua työläämmäksi ja laajemmaksi alkuperäisten muottirakenteiden löytymisestä johtuen. Kyseiset muottirakenteet olisi pitänyt purkaa jo aseman alkuperäisten rakennustöiden aikana.

Lisä- ja muutostyötarjous 25A: Alkuperäisten suunnitelmien mukaan liukuporraskuilun yläosan huoltokelkkakisko olisi sijoitettu vaakatasoon, mutta ilmeni, että tällöin sen kiinnitys ei olisi sopinut vanhojen rakenteiden kanssa yhteen. Kiskolle suunniteltiin uusi erillinen runko mikä on lisätty huoltokelkan toimitukseen.

Lisä- ja muutostyötarjous 27A: Valaistu alakatto toteutetaan kuvioleikatusta alumiinikasetista. Alakaton turvallisen kannatuksen ja kiinnityksen takia alumiinikasetin paksuutta kasvatetaan 2 millimetristä 3 millimetriin.

Em. mainittujen lisä- ja muutostyötarjousten lisäksi Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksessa lisä- ja muutostöiden tarve on osoittautunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Syitä tälle ovat olleet mm.

 • sähkötöiden osalta hankkeen lähtötiedot olivat vajavaisia
 • merkittävästi laajemmat sähkö- ja muiden kaapeleiden siirto- sekä purkutyöt
 • kaapelisiirtojen aiheuttamien viiveiden vuoksi pidentyneen urakka-ajan johdosta kasvaneet työmaan yleiskustannukset
 • hankkeen aikana vanhojen rakenteiden kunto on paljastunut odotettua heikommaksi
 • urakan aikana on jouduttu tekemään ennakoitua enemmän toimenpiteitä Siltasaarenkadun vedeneristyksen heikosta kunnosta johtuvien vesivuotojen hallitsemiseksi ja sen korjaus tapahtuu vuonna 2024 Kaupunkiympäristön toimialan urakkana, josta HKL maksaa vedeneristyksen osuuden.  
 • Lyyra-hankkeen toteutussopimukseen perustuvat, urakkaan aiheutuneet rajoitukset ja rakennustyömaiden yhteensovitustarve. Kustannusvaikutuksia ei ole pystytty täsmällisesti arvioimaan urakoita kilpailutettaessa.

Näin ollen lisätöiden tarvetta ei pystytty kilpailutusvaiheessa ennakoimaan, joten hankinnan päätösvaiheessa niitä ei ollut vielä tiedossa. Tämän vuoksi tulee varautua myös mahdollisiin muihin yllättäviin lisätyötarpeisiin töiden loppuun saattamiseksi.

Tämän päätöksen jälkeen Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen urakoiden lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 376.637,67 eurolla (alv 0 %). Urakoihin liittyviä lisä- ja muutostyövarauksia on jäljellä

 • rakennusurakka Oy Rakennuspartio 312.537,97 eur (alv 0 %)
 • putkiurakka Amplit Oy 78.672,35 eur (alv 0 %)
 • ilmanvaihtourakka Amplit Oy 44.489,51 eur (alv 0 %)
 • sähköurakka Amplit Oy 216.458,64 eur (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen urakoihin liittyviä tilauksia voidaan siten tehdä yhteensä enintään 5.303.600,00 eurolla (alv 0 %) ja nämä jakautuvat seuraavasti:

 • rakennusurakka Oy Rakennuspartio 3.164.391,44 eur (alv 0 %)
 • putkiurakka Amplit Oy 682.954,85 eur (alv 0 %)
 • ilmanvaihtourakka Amplit Oy 310.212,14 eur (alv 0 %)
 • sähköurakka Amplit Oy 1.146.041,57 eur (alv 0 %)

Säädöstausta

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 § 2 momentin kohtien 2 ja 3 mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos

 • alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle (kohta 2)
 • muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida, eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen (kohta 3)

124 § 3 momentin mukaan tällaisen 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

Nyt päätettävistä sopimusmuutoksista julkaistaan erityisalojen hankintalain edellyttämät muutosilmoitukset. Aiemmista lisä- ja muutostöiden tilauksista ei muutosilmoituksia ole tarvinnut tehdä erityisalojen hankintalain 124 § 2 momentin kohdan 5 ja 124 § 4 momentin mukaisesti vähäisten sopimusmuutosten arvon jäädessä 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen arvoa alemmaksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mukaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Käsiteltävänä olevan hankinta-asian alkuperäisen arvon ollessa yli 500.000 euroa (alv 0 %), käsittelee johtokunta tämän alkuperäisen päätöksen ylittävien lisä- ja muutostöiden tilaamisen sekä hankinnan enimmäisarvon muutoksen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 28.10.2021 § 169

Päätös

Johtokunta valitsi Hakaniemen metroaseman sisäänkäynnin perusparannuksen urakoiden vastaavat toimittajat ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa seuraavasti:

 • Rakennusurakka: Oy Rakennuspartio
 • Putkiurakka: Amplit Oy
 • Ilmanvaihtourakka: Amplit Oy
 • Sähköurakka: Amplit Oy

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia yhteensä enintään 4.703.600,00 eurolla (alv 0 %), mikä sisältää lisä- ja muutostyövaraukset.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi