Hankinta, rakennusurakka, pohjoisen sisäänkäynnin perusparannus, Hakaniemen metroasema

HEL 2021-011466
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 169 §

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannukseen liittyvien urakoiden hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta valitsi Hakaniemen metroaseman sisäänkäynnin perusparannuksen urakoiden vastaavat toimittajat ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa seuraavasti:

 • Rakennusurakka: Oy Rakennuspartio
 • Putkiurakka: Amplit Oy
 • Ilmanvaihtourakka: Amplit Oy
 • Sähköurakka: Amplit Oy

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia yhteensä enintään 4.703.600,00 eurolla (alv 0 %), mikä sisältää lisä- ja muutostyövaraukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun 39H21 Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannuksen rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä, sillä hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen rakennusurakoiden EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 23.7.2021 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 26.7.2021 ilmoitusnumerolla 2021/S 142-378832. Hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus 18.9.2021 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja 21.9.2021 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa. Alkuperäinen tarjousten jättämisen määräaika oli 27.8.2021.

Tarjouspyyntöä korjattiin ja tarjousaikaa jatkettiin 28.9.2021 asti. Korjausilmoituksella korjattiin ESPD-lomakkeen IV Osa: Valintaperusteet, kohta C Tekninen ja ammatillinen pätevyys soveltuvuusvaatimukset ja ”Muut ehdot” kohdan tietoja ja määräajan pidentämisellä pyrittiin varmistamaan riittävä aika tarjousten laskennalle. Tarjousten jättämisen määräaika oli 28.9.2021 klo 12:00.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus jättää tarjous tarjouspyynnön liitteenä olleiden tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. Tarjouspyynnön liitteenä olleet asiakirjat oli myös mahdollista tilata erikseen sähköpostitse. Tarjouksen saattoi jättää joko yhteen tai useampaan urakkaan.

Perusparannushankkeessa rakennusteknisten töiden urakoitsija huolehtii pääurakoitsijavelvoitteiden ja rakennusteknisten töiden suorittamisesta. Muut urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät ympäristö-
kriteerit ja vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa. Työmaatoiminnoissa tulee noudattaa mm. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.

Hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hankesuunnitelman 15.2.2021, 129 §, niin, että hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 8.410.000 euroa (alv 0 %) marraskuun 2020 kustannustasossa.

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut ovat esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtivat hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi