Talousarvioaloite, Lasten jääliikuntaan lisää tukea

HEL 2021-011575
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 152 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien lasten jääliikunnan harrastamisen tuen lisäämistä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten avustusmäärärahojen puitteissa jääliikuntaseuroille suunnattua olosuhdetukea ei ole mahdollista nostaa talousarvioaloitteessa esitetylle tasolle.

Jääliikuntalajeja ovat esimerkiksi jääkiekko, taitoluistelu, ringette, kaukalopallo, jääpallo ja pikaluistelu. Näiden ja muiden lajien seuroissa tapahtuvaa liikuntatoimintaa kaupunki tukee subventoidun tilavuokrin liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa sekä avustuksin.

Liikuntapalveluiden tilavuoromaksut ovat vahvasti subventoituja etenkin alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan osalta. Myönnetyt käyttövuorot ovat merkittävä osa helsinkiläisille liikuntaseuroille suunnattua tilatukea. Suurin osa kaupungin jäähallien (Pirkkolan kaksi jäähallia sekä Oulunkylän jäähalli) vuoroista on myönnetty lasten ja nuorten jääliikuntaan. Näiden vuorojen tuntihinta on 8 euroa.

Liikunnan avustusten kriteereistä sekä avustuksiin käytettävissä olevan määrärahan osittamisesta päättää vuosittain kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto. Liikuntajaosto päätti kokouksessaan 2.11.2021, § 22 vuoden 2022 avustuskriteerit. Päätöksen mukaisesti tilankäyttöavustuksen myöntäminen perustuu säännöllisen ohjatun harjoitustoiminnan tunteihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. Tilankäyttöavustusta myönnetään sekä koulujen liikuntasaleissa että yksityisillä liikuntapaikoilla tapahtuneeseen ohjattuun liikuntatoimintaan.

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin osoitettiin yhteensä 8 821 000 euroa vuonna 2022. Määräraha sisältää 450 000 euron tasokorotuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetuista koronapalautumisen määrärahoista.

Toiminta-avustuksen myöntämisessä painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua sekä erityisryhmien liikuntaa. Kahdeksankymmentä prosenttia toiminta-avustukseen ositetusta määrärahasta myönnetään lasten ja nuorten sekä erityisryhmien harrastajamäärien perusteella.

Tilankäytön tukea voidaan myöntää seuralle muiden tilojen kuin liikuntapalvelun tilavuorojen säännölliseen ohjattuun käyttöön. Liikuntajaosto päättää vuosittain tilankäytön enimmäistuntituen. Vuonna 2022 tilankäytön enimmäistuntihinta on 24 euroa/tunti, poikkeuksena uimahallin ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien jäävuoro 42 euroa/tunti (liikuntajaosto 2.11.2021, § 22).

Vuonna 2022 tilankäytön avustuksista ositettiin yhteensä 950 000 euroa kohdeavustuksena jääkiekon ja taitoluistelun lasten ja nuorten jäävuoroihin (clearing). Clearing -avustus on Jääkenttäsäätiö sr:n hallinnoima tuki toiminta-avustusten piirissä olevien jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan. Clearing-avustuksessa jäävuoron tuki on 42 euroa/tunti.

Jääkiekon ja taitoluistelun junioreilla clearing tilankäyttöavustuksen taso on siis jo nykyisellään muita lajeja korkeammalla.

Kaupungin liikuntaseuroille suuntaamaa tilankäytöntukea tulisikin katsoa kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki lajit. Helsingissä on tällä hetkellä suunnitteilla ja valmisteilla useita merkittäviä olosuhdehankkeita, jotka vaikuttavat eri lajien harjoitusmahdollisuuksiin sekä samalla seurojen maksamien tilavuokrien suuruuteen.

Liikuntapalveluiden keväällä 2022 toteuttamasta tilankäyttöselvityksestä käy ilmi, että helsinkiläiset liikuntaseurat käyttävät normaalissa harjoitustoiminnassaan 70 % muiden yhteisöjen liikuntatiloja eli muita kuin kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimia tiloja. Pääsääntöisesti näiden tilojen vuokrat ovat korkeampia kuin liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen sekä koulujen liikuntasalien vuokrat.

Tilankäyttöselvityksen mukaan jääliikuntalajien seurat maksavat tällä hetkellä korkeita tilavuokria suhteessa kaikkien helsinkiläisten seurojen keskiarvoon. Selvityksessä nousi esille kuitenkin myös muiden lajien seuroja, joiden tilankäyttömaksut ovat samalla tasolla jäälajiseurojen kanssa.

Helsingissä oli vuonna 2021 avustusten piirissä yhteensä 347 liikuntaseuraa ja yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti hieman vajaa 100 000 helsinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien parissa harrasti vuonna 2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esittelijä on pöydällepanon aikana muokannut lausuntoehdotusta.

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Harry Bogomoloffin ja 25 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien lasten jääliikunnan harrastamisen tuen lisäämistä. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johtokunnilta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 135

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi