Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, vuokrauksen tuki, tiimipäällikkö, työavain KYMP-02-73-21

HEL 2021-011888
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 35

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun vuokrauksen tuen tiimipäällikönviran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2
momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä vuokrauksen tuen tiimipäällikön viran (043411).

Samalla tilapäällikkö päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi
syksyllä 2022 laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Hilden , tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Päättäjä

Sari Hilden
tilapäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, KYMP-02-73-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.