Vuokrausperiaatteet, tontti 41296/4 ja 41296/5, Alppikylänkuja 11, Alppikylänkuja 9, Alppikylä, Suurmetsä

HEL 2021-012759
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 917 §

V 19.1.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonteille (ATY) 41296/4 ja 41296/5 (Suurmetsä, Alppikylä)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonttien (ATY) 41296/4 ja 41296/5 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 § 214 vahvistaman ja 13.10.2006 voimaan tulleen asemakaavan nro 11370 mukaan korttelin 41296 tonteilla 4 ja 5 on kaavamerkintä ATY (asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialue). Alueelle saa sijoittaa ympäristöhaittaa tuottamattomia työ- ja liiketiloja.

Asemakaavassa tontin 41296/4 rakennusoikeudeksi on merkitty 400 k-m², josta enintään 250 k-m² on varattava asuintiloiksi ja 150 k-m² työ- ja liiketiloiksi. Tontin pinta-ala on 1 059 m² ja osoite Alppikylänkuja 11. Tontin 41296/5 rakennusoikeudeksi on merkitty 1 200 k-m², josta enintään 600 k-m² on varattava asuintiloiksi ja 600 k-m² työ- ja liiketiloiksi. Tontin pinta-ala on 2 358 m² ja osoite Alppikylänkuja 9.

Tonteille 41296/4 ja 41296/5 on tehty tonttijako 18.6.2018 nro 13142. Tontit on merkitty kiinteistörekisteriin 4.1.2019.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteinä 2 ja 3.

Varauspäätökset

Kiinteistölautakunta on 28.1.2016 § 36 siirtänyt tontit jatkuvaan hakuun. Tontti varattiin Laponte Oy:lle (myöhemmin Den Finland Oy), joka kuitenkin luopui varauksesta. Tonttipäällikkö on 13.12.2019 § 95 siirtänyt tontit takaisin jatkuvaan tonttihakuun. Tonttipäällikkö on 21.9.2020 § 53 varannut tontit 41296/4 ja 5 e-House Oy:lle ja Kiinteistökehitys Initum Oy:lle 31.12.2022 saakka muun muassa ehdolla, että varauksensaajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonteille sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja ja/tai lyhyen korkotuen (10 vuotta) vuokra-asuntoja.

Lyhytaikainen vuokraus

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö on 26.11.2020 § 335 päättänyt vuokrata tontit 41296/4 ja 5 Initum Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2020–30.11.2021 rakennusluvan hakemista varten.

Vuokrausperiaatteet

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen (ATY) tonttien 41296/4 ja 41296/5 vuosivuokra määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osalta 23 euroa (nykyarvo n. 466 euroa /ind. 2026) sekä työpaikkarakennusten osalta pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 13 euroa (nykyarvo noin 263 euroa/ind. 2026).

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,86 euroa/kk/km². Työ- ja liiketilojen osalta vaikutus on noin 1,05 euroa/kk/km².

Esitettävät vuokrausperiaatteet perustuvat puolueettoman arvioitsijan (GEM Property Oy, 12.1.2018) laatimaan arviokirjaan. Esitettyjä vuokrausperiaatteita tukee myös 1.7.2020 (GEM Property Oy) laadittu arviokirja Alppikylän (A-2, asuinrakennusten korttelialue) tonteista 41302/14 ja 41302/27, jossa on asuinrakennusoikeuden osalta arvioitu sama vuokra-arvio. Arviokirja on oheismateriaalissa.

Tontit on tarkoitus vuokrata myöhemmin päätettävästä ajankohdasta lukien siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2075.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi