Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Hankerahoitus, kaupunginkanslia, REMEDY-hanke, EU:n Horizon-rahoitushaku

HEL 2021-013076
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 78

Osallistuminen EU:n Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ Disaster-Resilient Society 2021-ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”REMEDY”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan unionin Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/Disaster-Resilient Society 2021 -ohjelman hankehakuun hankkeessa ”REMEDY”. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat, todeten, että hankkeen kustannuksiin 198 750 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 %, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ylin poliittinen johto sekä strategisen ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä virkamiehiä ja asiantuntijoita osallistui vuonna 2019 WISE-tutkimuskonsortion ja Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön yhteistyönä järjestämään strategiseen valmiusharjoitukseen ("politiikkapäämaja"). Harjoituksen tavoitteena oli kehittää uudenlaista strategisen päätöksenteon menettelytapaa, jolla voidaan hallita kiireelliset ympäristöä ja yhteiskuntaa haastavat murrokset ja samanaikaisesti huomioida pitkän aikavälin vaikutukset.

REMEDY-hankkeessa jatketaan politiikkapäämajassa saatuja oppeja. Hankkeen tavoitteena on levittää toimintamallia myös muualle Eurooppaan. Helsingin tavoitteena on päästä hankkeessa kehitettävien työkalujen käyttäjäksi, toteuttaa uusi harjoitus tulevalla valtuustokaudella Helsingin uudelle poliittiselle johdolle sekä vahvistaa pidemmällä aikajänteellä kaupungin kykyä tehdä päätöksiä, joissa myös pidemmän aikavälin vaikutukset huomioidaan. Teemana hankkeessa on ilmasto, mutta hankkeessa toteutettava harjoitus ja kehitettävät työkalut hyödyttävät päätöksentekoa myös muissa teemoissa.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että ”Huolehdimme laajasta kaupunkitasoisesta varautumisesta ja luomme pohjan monimuotoiseen toimintakykyyn eri tilanteissa.” Kaupungin päätöksenteko on normaalisti varsin muotosidonnaista ja johtamisjärjestelmään kuuluu nimenomaisena linjauksena, että (virka)valmistelu ja (poliittinen) päätöksenteko pidetään erillään. Yksittäisten päätösten kohdalla näin toki kuuluukin olla, mutta yleisempää ja strategisempaa tulevaisuuden tarkastelua on paikallaan tehdä myös yhdessä, jotta monimuotoinen toimintakyky pystytään varmistamaan.

Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että ”Etenevä ilmastonmuutos edellyttää myös sopeutumista sen vaikutuksiin. Helsinkiläisten elämänmuodon, terveyden ja omaisuuden suojaaminen turvataan. Tavoitteena on Helsinki, joka on varautunut sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin. Ilmastonmuutokseen vaikutuksiin sopeutuminen vaatii varautumista niin lisääntyneisiin helle- ja kuivuusjaksoihin kuin voimakkaisiin sateisiin ja tulevina vuosikymmeninä jopa vedenpinnan nousuun.” Tässä hankkeessa pureudutaan juuri ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja pyritään vahvistamaan sen vaikutuksiin varautumista.

Hankkeeseen kytkeytyvät kaikki kaupungin toimialat - työkalut ja menettelyt luodaan ylimmän poliittisen sekä virkamiesjohdon käyttöön, joten hyöty on koko kaupungin kattava. Myös hankkeessa toteutettavaan harjoitukseen osallistutaan kaupunginlaajuisesti. Vahvimmin valmistelussa ovat kiinni keskushallinto yleisen valmiussuunnittelun ja varautumistyön kautta sekä kaupunkiympäristön toimiala (ympäristöpalvelut/ ilmastonmuutos).

REMEDY-hankkeen kokonaiskesto on neljä vuotta 2022-2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 415 540 euroa ja sitä hallinnoi Milanon polytekninen yliopisto (Politecnico di Milano). Hankkeen partnereita ovat: Ilmatieteenlaitos, Helsingin yliopisto, BIOS-tutkimusryhmä, Milanon kaupunki, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Hlavne Mesto Slovenskej Republiky Bratislava, Instituto Universitario de Lisboa, Empresa Municipal de Ambientede Cascais EM SA ja Lusofona University. Helsingin kaupungin hankebudjetti on 198 750 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 %. Helsingin kaupungin hankkeen kustannuksiin ja tukiin varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahan talousarviokohdassa (1 50 04).

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 02.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Katariina Kainulainen-Dambrosio, vs. valmiuspäällikkö, puhelin:

katariina.kainulainen-dambrosio@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Liitteet (pdf)

1. Hankehakemusluonnos
2. Hankebudjetti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.