Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus eräät määrärahat vuodelta 2021

HEL 2021-013090
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 6 §

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta
 
euroa
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi
 
8 01 02 02
Länsisataman esirakentaminen
5 200 000
8 01 02 03
Kalasataman esirakentaminen
4 900 000
8 01 02 06
Pasilan esirakentaminen
3 700 000
8 01 03
Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
5 700 000
8 03 01
Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
2 100 000
8 03 02
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
 
8 03 02 03
Kalasatama
1 100 000
8 03 02 07
Kruunusillat
2 600 000

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdalta
euroa
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
-1 000 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
 
8 03 02 03 Kalasatama
+1 000 000
 
 
Talousarviokohdalta
 
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
 
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
-750 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet
-200 000
8 04 02 05 Pasilan puistot
-150 000
8 04 02 09 Malmin puistot
-200 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
 
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus
+1 300 000
 
 
Talousarviokohdalta
 
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
-350 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi
+350 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Investointien määrärahojen ylitykset

Investointien määrärahojen ylitykset ovat joiltain osin tarkentuneet kaupunkiympäristön toimialan esityksestä.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitystarpeet johtuvat Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista ja raitiotiehankkeen yhteydessä tehtävästä Nihdin esirakentamisesta, Verkkosaaren pohjoisosan ruoppauskustannuksista sekä Länsisataman ja Ilmalan alueen esirakentamisesta.

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen

Länsisatamassa ylitystarve johtuu lähinnä Hernesaaren itärannan esirakentamisurakasta ja We Land -toimistotalojen pilaantuneiden maiden kunnostuksesta sekä Hernesaaren sedimenttialtaiden tyhjennystarpeesta. Ylitystarve on yhteensä 5,2 milj. euroa.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen

Kalasatamassa Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen on nopeutunut, joka mahdollistaa asuntorakentamisen käynnistymisen alueella nopeammin (vaikutus ylitystarpeeseen on noin 2,0 milj. euroa). Lisäksi Vilhonvuorenkadun rakentamiseen sisältyvät pilaantuneisiin maihin liittyvät työt ovat tulleet arvioitua kalliimmaksi, jonka vaikutus ylitystarpeeseen on noin 1,5 milj. euroa. Myös tiilisen kaasukellon korjaukseen liittyvät kustannukset ovat olleet noin 1,5 milj. euroa suuremmat kuin mitä oli talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitu. Ylitystarve on yhteensä 4,9 milj. euroa.

8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

Pasilassa Radiokadun rakentamisen yhteydessä on kallion huonosta laadusta johtuen jouduttu muuttamaan toteutussuunnitelmia, mikä on nostanut kustannuksia alkuperäisiin arvioihin nähden. Ylitystarve on 3,7 milj. euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, ylitystarve johtuu pääosin ennakoimattomista lisäkustannuksista, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä. Nämä ennakoimattomat lisäkustannukset kohdistuivat pääosin Talinrannan alueella rakennettavan asuinkorttelin esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 2,0 milj.), Roihupellon Tulppakuja 4:n tontin edellyttämiin johtosiirtoihin (kustannusvaikutus n. 1,0 milj.), Hakaniemen huoltopihan esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 1,5 milj.) ja Itäkeskuksen Jokerikortteleiden huoltoajoyhteyden esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 1,1 milj.). Ylitystarve on yhteensä 5,7 milj. euroa.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi, ylitysesitys koostuu usean eri hankkeen ennakoimattomasta määrärahatarpeen kasvusta. Merkittävä syy ylityksiin on hankkeiden ennakoitua nopeampi eteneminen. Näitä hankkeita ovat mm. Hietaniemenkadun peruskorjaus ja Kaisantunneli. Ylitystarve on yhteensä 2,1 milj. euroa.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Projektialueiden katuihin, Khn käytettäväksi, varatun määrärahan ylitystarve on yhteensä 3,7 milj. euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasataman katujen osalta ylitys kohdistuu Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeeseen, jolla mahdollistetaan asuntorakentamisen käynnistyminen Nihdissä suunnitellusti vuonna 2022. Lisäksi Kalasataman katuihin siirretään 1,0 milj. euroa kohdasta Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa. Ylitystarve on 1,1 milj. euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat

Kruunusilloissa ylitystarve johtuu käynnissä olevasta Kruunusiltojen siltaurakasta, joka on edennyt arvioitua nopeammin. Ylitystarve on 2,6 milj. euroa.

Investointien määrärahasiirrot

Investointien määrärahasiirrot ovat joiltain osin tarkentuneet kaupunkiympäristön toimialan esityksestä.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

8 03 02 03 Kalasatama

Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasataman katuihin esitetty 1,0 milj. euron määrärahasiirto käytetään Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettavaan katurakentamiseen. Määräraha mahdollistaa osaltaan asuntorakentamisen käynnistyminen Nihdissä vuonna 2022. Lisäksi talousarviokohdalle 8 03 02 03 Kalasatama, Khn käytettäväksi, haetaan ylitysoikeutta 1,1 milj. euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Talousarviokohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käyttöön, osoitettua määrärahaa jää käyttämättä 1,4 milj. euroa hankkeiden viivästymisistä johtuen. Tuusulanväylän melueste Torpparinmäen kohdalla on viivästynyt valtionrahoituksen puutteen vuoksi. Lisäksi Kuninkaantammen eritasoliittymän rakennussuunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,0 milj. euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdalle 8 03 02 03 Kalasatama.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha ylittyy 1,26 milj. euroa. Määrärahan ylitykseen ovat vaikuttaneet yleinen materiaalien kustannustason nousu ja yksittäisten hankkeiden kasvaneet kustannukset. Mm. kuntoporrasohjelman mukaisten kuntoportaiden toteuttaminen, puistojen takuuhoitotyöt sekä luonnonsuojelualueiden infrarakentamisen määrärahankäyttö on ollut ennakoitua suurempia. Ylitys on mahdollista kattaa siirtämällä 1,3 milj. euroa talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, käyttämättä jäävistä määrärahoista.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, määrärahaa jää käyttämättä 2,54 milj. euroa, johtuen mm. hankkeiden uudelleen aikataulutuksesta sekä kustannussäästöistä. Länsisataman puistojen toteutusta vaiheistettiin. Kalasatamassa Loviseholminpuiston urakan käynnistyminen viivästyi. Myös Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston pintarakennusurakka siirtyi. Pasilassa Konepajanpuiston urakan kustannukset olivat ennakoitua alhaisemmat. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,3 milj. euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi sekä 0,35 milj. euroa talousarviokohdalle 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 910

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta
 
euroa
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi
 
8 01 02 02
Länsisataman esirakentaminen
5 200 000
8 01 02 03
Kalasataman esirakentaminen
4 900 000
8 01 02 06
Pasilan esirakentaminen
3 700 000
8 01 03
Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
5 700 000
8 03 01
Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
2 100 000
8 03 02
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
 
8 03 02 03
Kalasatama
1 100 000
8 03 02 07
Kruunusillat
2 600 000

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdalta
euroa
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
-1 000 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
 
8 03 02 03 Kalasatama
+1 000 000
 
 
Talousarviokohdalta
 
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
 
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
-750 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet
-200 000
8 04 02 05 Pasilan puistot
-150 000
8 04 02 09 Malmin puistot
-200 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
 
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus
+1 300 000
 
 
Talousarviokohdalta
 
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
-350 000
 
 
Talousarviokohdalle
 
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi
+350 000
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021
2. Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021
3. Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021
4. Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.