Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helsingin kaupunkitilat Oy

HEL 2021-013298
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 153 §

Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin kaupunkitilat Oy:n 1/2022 aloittava toimitusjohtaja Peggy Bauer ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Oskala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkitilat Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021, § 188 perustaa Helsingin kaupunkitilat Oy:n, johon fuusioidaan kaupunkiympäristön toimialan Tukkutori -yksikkö ja kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Helsingin Leijona Oy.

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin 24.8.2021. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävää kaupunkikehitystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua.

Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille vuokratun kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta.

Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien kehittämispalvelujen tuottaminen sekä muu elinkeinotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, rakennusten ja muiden tilojen ja alueiden sekä osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toteuttaa toiminnassaan yleisen edun mukaisia tarpeita ja toimii omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Viimeisimmän arvion mukaan Helsingin Leijona Oy fuusioituu Helsingin kaupunkitilat Oy:hyn tammikuussa 2022.

Omistajastrategian keskeiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite:
Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen
Mittarit:
- Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen
- Tilojen vuokrausaste
- Kävijämäärät
- Profiilikehitys
Tavoite:
Asiakaskeskeisyys
Mittarit:
- Asiakas- ja toimijatyytyväisyys
Tavoite:
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen
Mittarit:
- Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo
Tavoite:
Yhtiön riittävä vakavaraisuus
Mittarit:
Omavaraisuusaste vähintään 35 %

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Oskala antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa ovat läsnä myös yhtiön uusi toimitusjohtaja Peggy Bauer ja hallituksen jäsen Pia Pakarinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi