Omistajastrategia, Palmia Oy

HEL 2021-013362
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 10 §

Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen käynnistäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että Palmia Oy:n ja/tai sen liiketoiminnan myymisestä käynnistetään selvitys.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Palmia Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotka tarvitaan myyntiselvityksen onnistuneeksi läpiviemiseksi sekä yhtiön tuloksellisen operatiivisen toiminnan varmistamiseksi selvityksen aikana. Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi avainhenkilöitä koskevat sitouttamisjärjestelyt sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalvelujen hankkiminen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia-konserni

Palmia-konsernin emoyhtiön Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Palmia-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Palmia Palvelut Oy ja Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy.

Helsingin kaupunki on Palmian merkittävin yksittäinen asiakas. Yhtiön kaupungille tuottamat palvelut perustuvat nykyisin käytännössä kokonaan kaupungin kilpailutuksiin, joihin Palmia on osallistunut muiden markkinatoimijoiden kanssa. Palmian yhtiöittämisen yhteydessä liikelaitokselta yhtiölle siirtyneiden kaupungin asiakkuutta koskeneiden palvelusopimusten kilpailuttamiseen laadittiin siirtymäaikajärjestely, jonka perusteella kaupunki on kilpailuttanut vuoden 2021 loppuun mennessä lähes kaikki yhtiöltä hankittavat palvelut. Kevään 2022 aikana on tarkoitus kilpailuttaa viimeisetkin liikelaitosaikaisiin sisäisiin sopimuksiin perustuvat Palmian kaupungille tuottamat palvelut.

Omistajastrategia

Kaupunginhallitus päätti Palmia-konsernin omistajastrategiasta 12.4.2021, § 257. Omistajastrategian mukaan Palmia-konserni tuottaa valtakunnallisesti markkinaehtoisia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ruoka-, turvallisuus-, kiinteistö- ja siivouspalveluja. Konserni tuottaa merkittävän määrän kaupungin tukipalveluista voitettuihin kilpailutuksiin perustuen. Kaupungilla on taloudellinen intressi Palmia-konsernin omistamiseen ja konsernin tarkoituksena on tuottaa voittoa.

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuudella tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Palmia-konsernin osalta näin ei enää ole. Kaupungin omistusintressi on omistajastrategian mukaisesti nykyään vain taloudellinen. Strateginen intressi Palmian omistamiseen on päättynyt yhtiön palvelutuotannon perustuessa nykyisin kaupungin avoimiin kilpailutuksiin ja yhtiön rinnastuessa kaupungin palvelutarpeiden näkökulmasta muihin markkinatoimijoihin.

Omistukseen liittyen omistajastrategiassa todetaan, että kaupungin omistusta Palmia-konsernista voidaan vähentää taikka siitä tai sen osista voidaan kokonaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua. Konserni puolestaan voi tarvittaessa luopua yhdestä tai useammasta nykyisestä palveluryhmästä, jos se on kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta perusteltua.

Omistajastrategian mukaan Palmia-konserni kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan kuten muutkin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhtiöt.

Myyntiä koskeva selvitys

Omistajastrategian mukaisesti Palmia-konsernin omistaminen perustuu taloudelliseen intressiin. Yhtiö ei ole kuitenkaan pystynyt viime vuosina täyttämään sille talousarviossa vuosittain asetettuja sijoitetun pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita, yhtiön tulokset ovat olleet useana vuonna tappiollisia, eikä yhtiö ole maksanut kaupungille osinkoja.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on seurannut Palmia-konsernin taloudellisen aseman kehittymistä säännöllisesti ajankohtaiskatsausten ja yhteisöraportoinnin kautta. Seurannan yhteydessä Palmian taloudellisen aseman heikkeneminen on ollut ilmeistä erityisesti koronapandemian aikana, mutta myös jo ennen sitä. Yhtiön kassavarat ovat koronapandemian aikana pienentyneet merkittävästi ja yhtiön taloudelliset puskurit ovat kaventuneet olennaisesti. Kassavarojen pienenemiseen on vaikuttanut osaltaan myös yhtiön syksyllä 2021 toteuttama Jatsi Oy:n liiketoiminnan hankinta.

Yhtiön taloudellisen aseman heikkeneminen ja puskureiden menettäminen on johtanut kaupungin omistukseen liittyvien riskien kasvamiseen. Vaikka kaupunki ei osakeyhtiön omistajana vastaa yhtiön taloudellisista velvoitteista, voi tappiollinen liiketoiminta jatkuessaan muodostaa tilanteen, jossa kaupunki joutuu omistajana tekemään ratkaisuja yhtiön taloudellisen aseman mahdollisesta vahvistamisesta.

Valtiontukisääntely vaikuttaa olennaisesti kaupungin toimintamahdollisuuksiin, jos Palmian taloudellinen asema heikkenee nykyisestä. Tämän johdosta kevään ja kesän 2021 aikana laadittiin KPMG Oy Ab:n avustuksella markkinataloustoimijaperiaatteen mukainen tarkastelu siitä, voisiko kaupunki niin halutessaan tehdä Palmiaan valtiontukisääntelyn puitteissa oman pääoman ehtoisen sijoituksen.

Selvityksen mukaan ainakin 3,6 miljoonan euron suuruinen pääomasijoitus olisi valtiontukisääntelyn näkökulmasta mahdollinen. Selvitys perustuu Palmian tuleviin taloudellisiin ennusteisiin, joihin liittyy epävarmuutta. Lisäksi yhtiö toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla, joten sen kilpailijoilla saattaa olla intressi kyseenalaistaa kaupungin mahdollinen taloudellinen panostus yhtiöön. Näin ollen pääomasijoituksen tekemiseen liittyisi riskejä siitä, että sijoitus joko menetettäisiin pidemmällä aikavälillä taloudellisen kehityksen jatkuessa negatiivisena tai että sijoitus johtaisi pitkäaikaiseen mahdollista kiellettyä valtiontukea koskevaan selvitykseen, kuten aikanaan tapahtui Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta. Lisäksi yhtiön omistajastrategiaan kirjattu puhtaasti taloudellinen omistusintressi ei myöskään tue sitä, että kaupunki pääomittaisi yhtiötä.

Yhtiön taloudellisen aseman parantaminen ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen edellyttänevät paitsi toiminnan tehostamista myös liikevaihdon kasvattamista. Liikevaihdon kasvattamiseen liittyy liiketoiminnallisia ja taloudellisia riskejä, joiden johdosta kaupunki ei ole sopivin omistaja yhtiölle nykytilanteessa. Ylipäätään puhtaasti taloudellinen omistusintressi on kaupungin tehtävien ja toimialan näkökulmasta perusteltu syy arvioida kriittisesti omistuksen säilyttämisen perusteita.

Palmia Oy:n omistukseen liittyvän strategisen intressin poistuminen, yhtiön taloudellinen tilanne, tuloskehitys ja tulevaisuuden näkymät huomioon ottaen kaupungin omistukselle yhtiössä ei ole enää konserniohjeessa edellytettyä perustetta. Näin ollen yhtiön ja/tai sen liiketoiminnan myymisestä on perusteltua käynnistää selvitys. Selvityksen tavoitteena on tuoda päätöksentekoon esitys Palmia Oy:n ja/tai sen liiketoiminnan myynnistä. Lopullisen päätöksenteon muoto riippuu pitkälti siitä, miten kauppa aikanaan tulisi toteutumaan, olisiko se osakekauppa vai liiketoimintakauppa.

Myyntiselvityksen ensimmäisenä vaiheena on tarvittavan asiantuntijatuen hankkiminen selvityksen onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi. Kumppanin valinnan jälkeen seuraavia vaiheita ovat muun muassa projektin aikataulutus ja suunnittelu, yhtiön ja sen liiketoiminnan arvonmääritys, tarvittavien myyntimateriaalien kokoaminen ja laatiminen, indikatiivisten tarjousten hankkiminen ja analysointi, konsernia koskevat keskeiset tiedot sisältävän ns. data roomin ylläpitäminen, sitovien tarjousten hankkiminen, mahdolliseen myyntiin liittyvien neuvottelujen käyminen sekä myynnin päätöksentekovaihe. Myyntiselvityksen arvioitu kesto päätöksentekovaiheineen on noin yhdeksästä kahteentoista kuukautta.

Palmia Oy:n hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että yhtiössä varmistetaan sekä myyntiselvityksen onnistunut läpivienti että operatiivisen toiminnan tuloksellinen jatkuminen selvityksen aikana. Tähän liittyy esimerkiksi sitouttamisjärjestelyjen muodostaminen yhtiön avainhenkilöille sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalveluiden hankkiminen.

Sitouttamisjärjestelyihin yms. liittyen mahdollisesti tarvittava kaupungin konserniohjeen mukainen ennakkokanta annetaan kansliapäällikön päätöksellä myöhemmin erikseen.

Myyntiselvityksen käynnistämistä koskeva päätös on ensivaiheessa salassa pidettävä kaupungin liikesalaisuuksia sisältävänä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella. Selvityksen käynnistämisestä tiedotetaan kaupungin ja Palmian yhteistyönä laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti siten, että yhtiön henkilöstö saa asiasta tiedon ennen kuin asiasta tiedotetaan yleisesti kaupungin toimesta. Valtiontukioikeudellisista syistä varsinainen myyntiselvitys ja -prosessi on tämänhetkisen arvion mukaan tarpeen toteuttaa mahdollisimman avoimesti ja julkisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi