Omistajastrategia, Palmia Oy

HEL 2021-013362
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 38 §

Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen tilannekatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n omistuksesta luopumista koskevan selvityksen tilannekatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Maarit Vierunen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antoi asiassa suullisen tilannekatsauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia-konserni

Palmia-konsernin emoyhtiön Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Omistuksesta luopumista koskeva selvitys

Kaupunginhallitus päätti Palmia-konsernin omistajastrategiasta 12.4.2021, § 257. Omistukseen liittyen omistajastrategiassa todetaan, että kaupungin omistusta Palmia-konsernista voidaan vähentää taikka siitä tai sen osista voidaan kokonaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua. Konserni puolestaan voi tarvittaessa luopua yhdestä tai useammasta nykyisestä palveluryhmästä, jos se on kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta perusteltua.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 24.1.2022, § 10 Palmia Oy:n ja/tai sen liiketoiminnan myymistä koskevan selvityksen käynnistämisestä. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Palmia Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotka tarvitaan myyntiselvityksen onnistuneeksi läpiviemiseksi sekä yhtiön tuloksellisen operatiivisen toiminnan varmistamiseksi selvityksen aikana. Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi avainhenkilöitä koskevat sitouttamisjärjestelyt sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalvelujen hankkiminen.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa konsernijaoston kokouksessa suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston päätöksen jälkeen käynnistetyn myyntiselvityksen etenemisestä ja tämänhetkisestä tilanteesta sekä suunnitelluista seuraavista vaiheista.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 24.01.2022 § 22 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.01.2022 § 10

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että Palmia Oy:n ja/tai sen liiketoiminnan myymisestä käynnistetään selvitys.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Palmia Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotka tarvitaan myyntiselvityksen onnistuneeksi läpiviemiseksi sekä yhtiön tuloksellisen operatiivisen toiminnan varmistamiseksi selvityksen aikana. Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi avainhenkilöitä koskevat sitouttamisjärjestelyt sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalvelujen hankkiminen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi