Nimeämispyyntö, Cultura-säätiön hallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2021-013373
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 156 §

Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallituksen jäsenestä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Cátia Suomalainen Pedrosa valitaan Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2022−2025.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Cultura-säätiön tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiön hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Edellisen hallituksen toimikausi alkoi vuoden 2019 helmikuussa ja päättyy vuoden 2022 vuosikokoukseen. Säätiön sääntöjen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle helmikuun loppuun mennessä.

Säätiön sääntöjen mukaan jokainen perustajajäsen voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Säätiön perustajajäsenet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin lisäksi Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Lappeenrannan ja Joensuun kaupungit sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Faro) ja Suomi-Venäjä-Seura ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kaupunkia esittämään hallitukseen yhtä jäsentä 20.12.2022 mennessä.

Cátia Suomalainen Pedrosa on toiminut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kuuluvan kulttuurikeskus Caisan johtajana vuodesta 2016. Caisa on vuonna 1996 perustettu kansainvälinen kulttuurikeskus, joka edistää Helsingin kehittymistä monimuotoiseksi kaupungiksi taiteen ja kulttuurin keinoin. Se on tukenut etnisten ja kulttuurivähemmistöjen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittänyt uusia monimuotoisuutta edistävän työn muotoja. Cátia Suomalainen Pedrosa täydentää säätiön hallitukselta vaadittavaa osaamista kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämisestä työskenneltyään pitkään johtotehtävissä kulttuurin ja monimuotoisen kaupungin parissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämispyyntö

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.