Osuuskunnan osuuksien hankkiminen, Suomen Messut

HEL 2021-013548
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 931 §

Suomen Messut Osuuskunnan osuuksien hankkiminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hankkia Suomen Messusäätiöltä 50 kappaletta Suomen Messut Osuuskunnan osuuksia yhteensä 80 000 eurolla sekä osoittaa hankinnasta maksuun tuleva varainsiirtovero huomioiden enintään 85 000 euron suuruisen määrärahan vuoden 2022 talousarvion kohdasta 8 06 02 (Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi) kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön osuuksien hankkimiseksi.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita huolehtimaan osuuksien hankkimiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja allekirjoittamaan osuuksien hankkimista koskevan kauppakirjan.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari tekevät kukin omalta osaltaan vastaavat järjestelyt Suomen Messut Osuuskunnan osuuksien hankkimiseksi kuin Helsingin kaupunki.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi: (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suomen Messut Osuuskunta

Suomen Messut Osuuskunta on vuonna 1919 perustettu suomalaisen elinkeinoelämän omistama messuorganisaatio. Sen tarkoituksena on tukea suomalaista elinkeinoelämää järjestämällä messuja ja näyttelyitä, tarjoamalla korkeatasoiset näyttely-, kokous- ja kongressitilat sekä tuottamalla tapahtumiin liittyviä palveluja.

Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 198 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Helsingin kaupunki omistaa 66 osuutta yli 44 000 osuudesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 14.6.2021, § 83 Helsingin kaupungin osalta, että Suomen Messut Osuuskunnan osuuskuntakokouksessa hyväksytään osuuskunnan yritysmuodon muuttamisen osakeyhtiömuotoon. Yritysmuodon muutos hyväksyttiin osuuskuntakokouksessa 15.6.2021 niin, että osuuskunnan muuttuu Suomen Messut Oyj -nimiseksi osakeyhtiöksi vuonna 2022. Muutoksen johdosta osuuskunnan jäsenet saavat yhtiön uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat osuuskunnan osuuksia.

Osuuksien hankkiminen

Suomen Messusäätiö omistaa tällä hetkellä Suomen Messut Osuuskunnan osuuksia yhteensä 40 000 kappaletta. Osuuksien määrä muodostaa 90,34 %:ia kaikista osuuskunnan osuuksista. Osuuskunnan yritysmuodon muuttuessa vuoden 2022 alusta julkiseksi osakeyhtiöksi Suomen Messusäätiön omistusosuus tulevasta Suomen Messut Oyj:stä tulisi em. osuuksien määrällä olemaan 90,34 %:ia.

Suomen Messusäätiön Suomen Messut Oyj:stä olevan omistuksen prosentuaalisen osuuden halutaan olevan alle 90 %:ia, jotta osakeyhtiölain mukainen enemmistöomistajan lunastusoikeus tai lunastusvelvollisuus ei tule sovellettavaksi. Tämän johdosta Messusäätiön hallitus on päättänyt myydä enimmillään 200 osuuskunnan osuutta.

Messusäätiö tarjoaa omistamiaan osuuksia neljälle yhteisölle, jolla kullakin on vahva ja läheinen intressi messuliiketoimintaan ja sen taloudellisiin kerrannaisvaikutuksiin – Helsingin kaupungille, Suomen Yrittäjille, Helsingin seudun kauppakamarille ja Elinkeinoelämän keskusliitolle. Näillä yhteisöillä on myös oikeus nimetä edustajansa Messusäätiön hallitukseen.

Säätiö on arvioinut osuuskunnan osuuksien arvoa neljän eri menetelmän kautta kahden ulkopuolisen asiatuntijan avulla ja esittänyt tarjouksena kohdetahoille niistä alhaisimman käyttämistä. Tarjoushinta on kaikille sama 1 600 euroa per osuus. Tavoite on, että kukin yhteisö ostaisi 50 osuutta, yhteissummaltaan 80 000 euroa.

Kaupunki on yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa suunnitellut hankkivansa kaikki tarjotut 200 osuutta Suomen Messusäätiöltä tasaosuuksin. Näin kukin hankkiva taho ostaisi 50 osuutta 80 000 eurolla.

Osuuskunnan muuttuessa vuodenvaihteen jälkeen osakeyhtiöksi koskee tässä päätetty osuuskunnan osuuksien hankinta 1.1.2022 lukien Suomen Messut Oyj:n osakkeita ja niiden hankintaa.

Hankinnasta tulee lisäksi ostajalle maksettavaksi varainsiirtovero.

Lopuksi

Suomen Messut Osuuskunnan osuuksien hankinta yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa on kaupungin kannalta perusteltu ottaen huomioon kaupunkistrategiaan 2021–2025 kirjatut tavoitteet muun muassa Helsingin suosiosta kongressikaupunkina, messuliiketoiminnan tulo- ja työllisyysvaikutukset pääkaupunkiseudulle sekä suunnitellun järjestelyn omistajia sitouttava vaikutus ja suhdetoiminnalliset hyödyt. Tarkoituksena on myös, että Suomen Messut Oyj tulee maksamaan omistajilleen kohtuullista osinkotuottoa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi