Kokoonpanon muutos, hallituksen jäsen, Itärata Oy

HEL 2021-013984
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 5 §

Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Itärata Oy:n hallituksen jäseneksi hallintojohtaja Silja Hyvärisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Perustettava Itärata Oy

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksessään 16.6.2021, § 189, että kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Lentorata-Porvoo-Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy), ja että kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään neljällä miljoonalla (4 000 000) eurolla. Yhtiön osakassopimus on hyväksytty konsernijaostossa 14.6.2021, § 79.

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Lentorata-Porvoo-Kouvola-raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Osakkaiden tahtotilana on tätä taustaa vasten luoda edellytyksiä nopealle junayhteydelle Lentoradan ja Kouvolan välillä sekä varmistaa riittävä raidekapasiteetin kasvattaminen ja infrastruktuurin palvelutaso tämän yhteysvälin liikenteelle.

Ennen osakassopimuksen lopullista allekirjoittamista ja yhtiön perustamista on kunkin osakassopimuksen mukaan hallitusjäsenen nimeämiseen oikeutetun osakkaan tehtävä nimeämistä koskeva päätös.

Osakassopimusneuvotteluissa mukana on ollut valtion lisäksi noin 25 kaupunkia tai kuntaa.

Yhtiön hallitus

Perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu osakassopimuksen mukaan enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen ei valita varajäseniä.

Suomen valtiolla on oikeus nimetä kuusi (6) hallituksen jäsentä. Valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Muilla osakkailla on yhdessä oikeus nimetä hallitukseen viisi (5) jäsentä siten, että viisi (5) osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus yhtiössä, saavat kukin nimetä yhden (1) hallituksen jäsenen, elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta.

Asiasta on neuvoteltu Itärata Oy:n tulevien kuntaosakkaiden kesken ja sovittu, että kuntien hallituspaikat menevät osakassopimuksen mukaisesti viidelle suurimmalle hankeyhtiön kuntarahoittajalle: Porvoolle, Kouvolalle, Helsingille, Lappeenrannalle ja Kuopiolle. Muut kunnat ovat nimenneet hallitusjäsenikseen ainakin alkuun kaupunginjohtajat.

Hallitusjäsenten valintaa ohjaa osakassopimuksen kohta 6.2.5, jossa on todettu, että ”osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. Hallituksen tulee olla myös sukupuolijakauman osalta riittävän tasapainoinen.” Tämän varmistamiseksi ja koordinoimiseksi hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut osakkaat ovat keskustelleet hallitusjäsenvalinnoista ennen nimeämistä. Hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut kuntaosakkaat huolehtivat yhdessä keskenään sopimallaan tavalla siitä, että sukupuolijakauman tavoite toteutuu myös niiden nimeämien hallituksen jäsenten osalta.

Helsingin osalta käytäntönä on ollut valtakunnallisissa ratahankeyhtiöissä nimetä hallitusjäsenet niihin kaupunkiympäristön toimialalta.

Edellä olevan mukaisesti Helsinki ehdottaa osaltaan nimettäväksi yhtiön hallituksen jäseneksi kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja Silja Hyväristä. Maa- ja metsätaloustieteen maisteri Hyvärisellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus sekä monipuolinen osaaminen toimialan eri tehtävistä. Lisäksi Hyvärisellä on kokemusta kaupunkikonsernin eri tytäryhteisöjen hallitustehtävistä.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi