Metroliikennesäännön uudistaminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-014013
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Metroliikennesäännön uudistaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi uudistetun metroliikennesäännön esityksen liitteen 1 mukaisena käyttöön 1.2.2022 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021 liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittämisen lukuun ottamatta metrotoimintoja ja -omaisuutta, jotka jäävät jäljelle jäävään liikelaitokseen. Metrotoimintojen parissa työskentelevät HKL:n työntekijät siirtyvät kuitenkin perustettuun Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn (kaupunkiliikenneyhtiö) vanhoina työntekijöinä ja metrotoimintojen käytännön toteutus järjestetään jatkossa kaupunkiliikenneyhtiön ja HKL:n välisellä sopimuksella. Myöhemmin myös metroliiketoimintaan liittyvät osat siirtyvät metron automatisointihanketta koskevan Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä kaupunkiliikenneyhtiöön.

HKL toimii 1.2.2022 tapahtuvan liiketoimintasiirron ja kaupunkiliikenneyhtiön aloittamisen jälkeen metroliikenteen harjoittajana ja metrorataverkon haltijana. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti HKL varmistaa, että metrojärjestelmän turvallisuus järjestetään liikennepalvelulain, raideliikennelain sekä liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antaman kaupunkiraideliikennemääräyksen velvoittaman turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajan lisäksi HKL on liikelaitoksen hallinnosta ja talousasioista vastaavaa työvoimaa sekä riittävä turvallisuusvastuiden edellyttämä turvallisuudesta vastaava organisaatio.

Uudistettu metroliikennesääntö toimii HKL:n turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvaavana dokumenttina.

Metroliikennesäännön taustaa

Metroliikennesääntö juontaa juurensa aikaan, jolloin metrotoimintaa koskevaa ulkoista kansallista sääntelyä ei ole ollut. Tällöin Helsingin kaupungin metroliikennesäännöllä linjattiin muun muassa keskeisimpiä metrojärjestelmän turvallisuuteen liittyviä seikkoja.

Sääntelytilanne muuttui vuonna 2015 uuden kaupunkiraideliikennelain ja sen sittemmin korvanneiden liikennepalvelulain ja raideliikennelain myötä. Vuodesta 2015 alkaen vaatimuksia on asetettu laissa ja sen nojalla annetussa Traficomin kaupunkiraideliikennemääräyksessä. Keskeiset vaatimukset liittyvät toiminnanharjoittajalta edellytettävään turvallisuusjohtamisjärjestelmään, josta vastaaminen kuuluu kiinteästi ja myös kaupungin hallintosäännön nojalla HKL:n toimitusjohtajan yleistoimivaltaan ja vastuulle.

Ulkoisen sääntelyn myötä alkuperäisen metroliikennesäännön merkitys väheni oleellisesti, sillä metroliikennesäännön käsittelemiä menettelyitä ja vastuita on ohjeistettu kattavammin ja tarkoituksenmukaisemmin HKL:n toimintajärjestelmän eli turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmän (TLY-johtamisjärjestelmä) dokumentaatiossa.

Muuttuneen sääntelytilanteen jälkeen metroliikennesääntöä on päivitetty ainoastaan kevyesti vuoden 2017 alussa. Päivityksestä huolimatta metroliikennesäännön asema dokumentaatiohierarkiassa jäi osin epäselväksi, mistä myös Traficom valvovana viranomaisena on auditoinneissa huomauttanut. Metroliikennesäännön sisällössä on ollut tarpeetonta päällekkäisyyttä toisaalta ulkoisen sääntelyn ja toisaalta muussa TLY-johtamisjärjestelmän dokumentaatiossa linjattujen asioiden kanssa. Lisäksi metroliikennesäännössä on ollut epätarkoituksenmukaiseksi koettua, matkustajien toimintaa koskevaa sisältöä, jota käsitellään yleisessä lainsäädännössä, Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän yleisissä lippu- ja matkustusehdoissa sekä muussa matkustajia ohjeistavassa informaatiossa.

Uudistettu metroliikennesääntö

Metroliikennesäännön uudistuksen lähtökohdaksi on otettu sen rakenteen ja sisällön täydellinen uusiminen 1.2.2022 tilanteen mukaiseksi. Uusittu metroliikennesääntö laadittiin itsessään Traficomin kaupunkiraideliikennemääräyksen vaatimukset täyttäväksi, turvallisuusjohtamisjärjestelmän koostavaksi dokumentiksi.

HKL tulee hankkimaan metroliikenteen harjoittamiseen ja metrorataverkon haltijuuteen liittyvän operatiivisen toiminnan, mukaan lukien turvallisuusjohtamisen kehittämisen ja raportoinnin valmistelun, sopimusperusteisesti kaupunkiliikenneyhtiöltä. Näin ollen HKL:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja uusittu metroliikennesääntö on alusta saakka laadittu tukeutumaan vahvasti kaupunkiliikenneyhtiön TLY-johtamisjärjestelmään. Järjestelyn periaatteista sekä uusitun metroliikennesäännön sisällöstä on keskusteltu valmistelun aikana ennakoivasti Traficomin kanssa, ja saadut kommentit on otettu valmistelussa huomioon.

Metroliikennesäännön uusimisen yhteydessä on myös varmistettu, että aiemman metroliikennesäännön sellaisenaan poistetut sisällöt ovat jatkossakin tarkoituksenmukaisella tavalla huomioitu joko uusitussa metroliikennesäännössä, sen kuvaamiin menettelyihin liittyvissä ohjeissa tai ulkoisessa sääntelyssä.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 13 § mukaan liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupungin metroliikennesäännön ja raitioliikennesäännön.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi