Hankesuunnitelma, Raide-Jokerin radanhuoltovaunu

HEL 2021-014751
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 4 §

Raide-Jokerin radanhuoltovaunu, hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi Raide-Jokerin radanhuoltovaunun hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen vaunun toimituksen, vaihto-osat ja projektiin sisältyvät erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on 3,3 milj. euroa kustannustasossa joulukuu 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Raide-Jokerin liikennöinnin häiriöttömyyden ja toimivuuden varmistaminen edellyttää radan päivittäiskunnossapidon tarvitsemien laitteiden ja ajoneuvojen hankintaa. Radanhuoltovaunu on todettu kustannustehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi em. tehtävään.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021) todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strategian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Raide-Jokeri –hankkeessa rakennetaan 25 km pituinen kaksiraiteinen pikaraitiotie Keilaniemestä Itäkeskukseen ja raitiotievarikko Roihupeltoon. Raide-Jokeria on suunniteltu liikennöitäväksi noin 20 tuntia vuorokaudessa. Liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittämisen myötä perustettu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (kaupunkiliikenneyhtiö) tulee vastaamaan Raide-Jokerin infran kunnossapidosta sekä Helsingin että Espoon kaupungin alueilla olevilla osuuksilla.

Tämän hetkisen arvion mukaan Raide-Jokerin rata valmistuu vuonna 2023, jolloin tarve sen kunnossapidolle alkaa myös. Matkustajaliikenne radalla alkaa myöhemmin. Kunnossapitokalusto on tarkoituksenmukaista hankkia niin, että se on käytettävissä radan kunnossapitovastuun alusta lähtien.

Raide-Jokerin rataverkko ei ole valmistuessaan yhteydessä kantakaupungin rataverkkoon, joten kantakaupunkiverkon kiskoilla liikkuvaa kunnossapitokalustoa ei ole helposti mahdollista käyttää Raide-Jokerin radalla. Raide-Jokerin rataverkko myös eroaa kantakaupunkiverkosta, sillä se on suunniteltu liikennöitäväksi kahteen suuntaan ajettavilla raitiovaunuilla ja radalla ei ole kääntösilmukoita. Myös kiskoilla liikkuvan kunnossapitokaluston on tällöin oltava kahteen suuntaan ajettavaa.

Rataverkon kunnossapitoa tehdään vuorokauden kaikkina aikoina ympäri vuoden. Pikaraitiotien tavoitellun linjanopeuden ollessa 25 km/h kiskoilla liikkuvan kunnossapitokaluston pitää pystyä suorittamaan kunnossapitotoimia hiukan suuremmalla nopeudella, jotta matkustajaliikenteelle ei synny tästä häiriöitä. Raide-Jokerin rata sisältää useita erilaisia rataosuuksia: katurataa, sepeli- ja nurmirataosuuksia ja monenlaisia ylityksiä.

Tehokkaalla kunnossapitotoiminnalla varmistetaan Raide-Jokerin häiriötön liikennöinti, joka edesauttaa raideliikenteen osuuden liikenteestä kasvattamista ja siten hiilidioksidipäästöjen alentamista kokonaisuudessaan.

Hankkeen toteuttaminen

Radan kunnossapito on mahdollista toteuttaa joko kisko- tai kumipyöräkalustolla. Raide-Jokerin radan rakenteesta johtuen radan päivittäiskunnossapito kumipyöräkalustolla ei ole mahdollista kaikissa kohdissa rataa. Näin ollen radanhuoltovaunun hankkiminen on tarkoituksenmukaisin ratkaisu Raide-Jokerin päivittäiskunnossapitokoneeksi.

Tehdyn arvion mukaan kiskoilla liikkuvan radanhuoltovaunun korvaaminen muulla kunnossapitokalustolla vaatisi useamman koneen hankkimista. Tämän kaluston hankkiminen olisi kokonaisuudessaan kalliimpaa kuin yhden radanhuoltovaunun ja vaatisi myös useamman työntekijän suorittamaan töitä. Radanhuoltovaunu ottaa käyttövoimansa radan ajolangoista ja näin edistää hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Vaihtoehtoiset ratkaisut käyttäisivät dieselöljyä käyttövoimanaan.

Radanhuoltovaunun mukana hankitaan tarvittavat varusteet radan kunnossapitoon kaikissa sääolosuhteissa. Vaunun varusteilla pystyy ainakin hiomaan kiskoja, varmistamaan kiskojen kunnon, voitelemaan kaarteita, avustamaan isommissa korjaustoimissa ja materiaalikuljetuksissa (kiskot, ratatarvikkeet), torjumaan kiskojen liukkautta, pitämään kiskojen urat puhtaina, harjaamaan radan puhtaaksi lumesta, estämään ajolangan kipinöintiä kylmällä säällä. Vaunun ominaisuudet ja mukana hankittava varustevalikoima tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Kantakaupungin rataverkolla käytössä olevista monitoimihuoltovaunuista poiketen uuden vaunun tulee kaikessa työvarustuksessa olla kahteen suuntaan ajettava, jotta se voi täysipainoisesti operoida koko uudella rataosuudella.

HKL:n tietojen perusteella tarvittavan kaltaista vaunua ei ole valmiina markkinoilla, joten vaatimukset täyttävän vaunun hankinta edellyttää toimintakonseptin jatkosuunnittelua ja saatavilla olevien kalustomallien räätälöintiä tarpeeseen sopivaksi.

Hanke toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana. Vaunu tulee kaupunkiliikenneyhtiön omistukseen, sillä HKL:n raitioliikennetoimintoja jatkava kaupunkiliikenneyhtiö aloittaa toimintansa 1.2.2022.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 3,3 milj. euroa hankesuunnitelmien mukaisesti kustannustasossa joulukuu 2021.

Hankkeen kustannustason tarkempi indeksipohjainen määrittely tehdään hankintaratkaisun osana ja tätä indeksiä käytetään hankkeen kustannuksien seurannassa.

Hankkeen kustannukset muodostuvat pääosin hankittavasta radanhuoltovaunusta, sen varustelusta ja tarvittavista varaosista.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia n. 0,23 milj. euroa.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,17 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Vaunun käyttökustannukset ovat arviolta 0,1 milj. euroa vuodessa, sisältäen ajoenergian ja kunnossapitokustannukset. Arvio perustuu olemassa olevan kaluston toteutuneisiin kustannuksiin.

Raide-Jokerin radanhuoltovaunun kustannukset tullaan laskuttamaan osana Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän infrakorvauslaskutusta.

Poistojen ja käyttökustannusten vaikutukset kaupungin käyttötalouteen ovat 20 vuoden aikana keskimäärin n. 0,27 milj. euroa vuodessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 3,3 milj. euroa, HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 34799

terhi.ruokolainen@hel.fi