Hankinta, Winbus tuki- ja ylläpitosopimuksen sekä lisätöiden tilaaminen 2022-2023, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-014919
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Winbus tuki- ja ylläpitopalvelun sekä lisätöiden tilaaminen vuosille 2022-2023

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Visma Numeron Oy:ltä (ent. Numeron Oy) Winbus-ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalveluita ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023 yhteensä enintään 210.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti lisäksi HKL:n tilaamaan Visma Numeron Oy:ltä Winbus-ohjelmistoon liittyviä lisätöitä ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023 yhteensä enintään 65.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n ja Visma Numeron Oy:n väliseen toistaiseksi voimassaolevaan tuki- ja ylläpitosopimukseen (Winbus nro 4300019054, 6.3.2013).

Visma Numeron Oy on Winbus-ohjelmiston (ent. CAVS) järjestelmätoimittaja ja se myös vastaa järjestelmän tuki- ja ylläpitopalveluista.

HKL:n liikennöintiyksikkö käyttää Winbus-ohjelmistoa liikenne- ja kuljettajatiedon hallintaan, eikä liikennettä voida operoida ilman ohjelmiston tarjoamaa ajantasaista tietoa.

HKL:n raitiovaunukaluston kunnossapito käyttää Winbus-ohjelmiston kalusto-osiota, minne kirjataan kaikki kaluston kunnossapitotapahtumat (huollot, lisätyöt, korjaukset). Winbus-ohjelmisto on välttämätön raitiovaunukaluston kunnossapitotöiden jokapäiväiseen hallintaan.

HKL:n talous ja toiminnanohjaus –yksikön IT-palvelut tilaa Winbus-ohjelmiston muutostöitä kuten hätäkorjauksia ja palvelinympäristön muutoksia.

Lisätyöt ovat pääasiassa ohjelmistoon liittyviä pienkehitystöitä ja ohjelman kehittämistä kuten käytettävyysparannuksia ja pieniä, uusia ominaisuuksia ohjelmaan. Lisätyöt tilataan ohjelmistossa ilmenevien muutos- ja kehitystarpeiden mukaan. HKL pyytää toimittajalta erillisen tarjouksen lisätyökohtaisesti. Lisätöiden hinnoittelu perustuu toimittajan kanssa sovittuun tuntihintaan.

Metrojunien kunnossapidon toiminnanohjaukseen on tulossa uusi tietojärjestelmä, Puhti. Raitiovaunukaluston kunnossapidon osalta Puhti-järjestelmän käyttöönottoa harkitaan metron osuuden valmistuttua. Winbusin kalusto-osion käyttöä jatketaan ainakin tähän asti.

Aiemmat tilaukset ja päätökset

HKL on tilannut Visma Numeron Oy:ltä (ent. Numeron Oy) Winbus-ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalveluita sekä lisätöitä ajalla 11.6.2008-31.12.2021 yhteensä 1.082.664,22 eurolla.

Tämän päätöksen jälkeen HKL on tilannut Winbus-ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalveluita sekä lisätöitä yhteensä enintään 1.357.664,22 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. yksikön johtaja
Tero Hagberg

Lisätietojen antaja

Tero Hagberg, liikennetuotantopäällikkö, puhelin: 09 310 34774

tero.hagberg@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi