Hyppää pääsisältöön

Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, toiminta- ja palkkausavustukset 2022

HEL 2022-000279
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 15 §

Vuoden 2022 palkkausavustusten käyttö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, että

 1. Oranssi ry:lle annetaan mahdollisuus toimittaa 15.8.2023 mennessä vuoden 2022 vahvistettu tilinpäätös (allekirjoitettu tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tai edellisen kauden tilinpäätös on käsitelty).
 2. Helsingin sosialidemokraattinen nuorisopiiri ry:lle siirretään vuoden 2022 palkkausavustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 3 308 euroa, vuodelle 2023. Siirretyn avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2024 palkkausavustushaun yhteydessä tai viimeistään 31.3.2024.
 3. seuraaville yhdistyksille annetaan mahdollisuus toimittaa 15.8.2023 mennessä vuosi- tai kevätkokouksen pöytäkirja, jossa on vahvistettu vuoden 2022 tilinpäätös ja myönnetty vastuuvapaus:

  Puuttuvat asiakirjat tulee lähettää nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön työntekijöille sähköpostitse. Jos asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, voidaan vuodelle 2022 myönnetty palkkausavustus periä takaisin.

  Lisäksi todettiin, että kaikki muut vuonna 2022 palkkausavustusta saaneet yhdistykset ovat selvittäneet avustuksen käytön hyväksyttävästi.

  Käsittely

  Esteelliset:
  Nina Miettinen
  Esteellisyyden syy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (hallintolain 28.1 § kohta 4)
  Tiina Hörkkö
  Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

  Puheenjohtajan ollessa esteellinen ja varapuheenjohtajan ollessa estynyt päätti nuorisojaosto yksimielisesti valita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen Tomi Raition johdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Joona Haaviston asioiden 4–7 käsittelyn ajaksi.

  Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Virpi Talasmäki ja Matteus Pellikka.

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Sulje

  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain palkkausavustusta helsinkiläisille nuorisopiirijärjestöille tai niihin verrattavissa oleville järjestöille. Edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto ko. vuodelta sekä vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

  Kirjanpito on järjestettävä siten että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidossa seurata. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

  Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

  Vuonna 2022 palkkausavustusta jaettiin yhteensä 802 120 euroa 21 nuorisopiirijärjestölle tai vastaavalle. Avustuksen käyttö tuli selvittää uuden avustuksenhaun yhteydessä tai viimeistään 31.3.2023 mennessä.

  Helsingin sosialidemokraattinen nuorisopiiri ry sai palkkausavustusta 28 000 euroa ja yhdistyksellä oli hyväksyttäviä palkkausmenoja 24 692 euroa, joten käyttämättä jäi 3 308 euroa. Kolmella yhdistyksellä liitteistä puuttuu vielä vuosikokouspöytäkirja ja/tai tarkastuskertomus. Muut vuonna 2022 palkkausavustusta saaneet yhdistykset ovat selvittäneet avustuksen käytön.

  Toimivalta ja muut avustusta koskevat päätökset

  Avustuksen myöntävä lautakunta, jaosto tai viranhaltija valvoo avustuksen käyttöä. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet (28.10.2019)

  Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 202)

  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen palkkausavustuksista. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2021)

  Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

  Sulje

  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 31.05.2022 § 15

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2023

  OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

  Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

  Oikaisuvaatimusoikeus

  Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
  Oikaisuvaatimusaika

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Oikaisuvaatimusviranomainen

  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

  Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

  Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

  Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

  Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

  Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sulje

  Esittelijä

  nuorisoasiainjohtaja
  Mikko Vatka

  Lisätietojen antaja

  Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 09 310 89132

  virpi.talasmaki@hel.fi

  Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

  tuulia.saves@hel.fi