Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Jääkenttäsäätiö sr

HEL 2022-000292
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Jääkenttäsäätiö sr:n toimitusjohtaja Tom Kivimäki ja Jääkenttäsäätiö sr:n hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus,- kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin.

Säätiö ylläpitää Helsingin Jäähallia ja tämän lisäksi säätiö omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n koko osakekannan. Helsingin Liikuntahallit Oy ylläpitää seuraavia jäähalleja Helsingissä: Kaarelan jäähalli, Konalan jäähalli, Hernesaaren jäähalli, Paloheinän jäähalli, Malmin jäähalli, Salmisaaren jäähalli ja Vuosaaren jäähalli.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 Jääkenttäsäätiö sr:n uuden omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan säätiön tavoitteena on tuottaa kustannustehokasta jääkapasiteettia osana Helsingin kaupunkikonsernin liikuntakokonaisuutta, hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten onnistumisen kokemusten lisäämiseksi.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Säätiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistäminen

  • Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
  • Jäänkäyttöaste

Asiakaskeskeisyys

  • Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

  • Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Kustannustehokkuus

  • Liikevaihto/htv

Riittävä vakavaraisuus

  • Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Tulevaisuudessa säätiö varautuu osaltaan Garden Helsinki -hankkeeseen ja arvioi sen vaikutuksia säätiön toimintaan ja talouteen.

Jääkenttäsäätiön toimitusjohtaja Tom Kivimäki antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi