Hankinta, Kaupunkiliikenneyhtiön palvelut, Liikenneliikelaitos

HEL 2022-000711
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 26 §

Metroon liittyvien palveluiden alihankintasopimuksen hyväksyminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tehtävän alihankintasopimuksen metron liikennöintipalveluista, metrokalustoon, metrovarikkoon ja metroinfraan kohdistuvista kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan palveluista sekä muista palveluista.

Johtokunta oikeutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan alihankintasopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) hoitaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa tehdyn sopimuksen ja siihen tehtyjen ja tulevaisuudessa tehtävien lisäsopimusten ja näiden liiteasiakirjojen perusteella metroliikenteen liikennöimisen (Liikennöintisopimus) Helsingissä ja Espoossa. HKL myös omistaa, hankkii ja ylläpitää metron liikennöinnissä tarvittavan infran ja vaunukaluston samoin kuin kiinteän tuotanto-omaisuuden ja vastaa näiden kunnossapidosta.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021, 282 §, liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisestä. Päätöksen myötä Liikennöintisopimus, metroon liittyvä infra ja kalusto jäävät HKL:n omistukseen. HKL on myös edelleen raideliikennelaissa (1302/2018) tarkoitettu rataverkon haltija metroradan osalta sekä liikennepalvelulain (320/2017) mukainen liikenteenharjoittaja metroliikenteen osalta. Muu HKL:n toiminta ja HKL:n henkilöstö siirtyvät HKL:n liiketoimintaa välittömästi jatkavalle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle. (Kaupunkiliikenneyhtiö).

Kaupunkiliikenneyhtiö on Helsingin kaupungin hankintalainsäädännössä tarkoitettu sidosyksikkö. Kaupunkiliikenneyhtiön toiminta liittyy myös horisontaaliseen yhteistyöhön, jonka osapuolia ovat Kaupunkiliikenneyhtiö, kaupunki ja Kaupunkiliikenneyhtiön mahdolliset muut omistajat, HSL ja Länsimetro Oy.

Alihankintasopimuksen tarkoitus on, että HKL hankkii Kaupunkiliikenneyhtiöltä alihankintana ne palvelut, joita HKL tarvitsee Liikennöintisopimuksen mukaisten velvoitteidensa hoitamiseksi.

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että HKL pystyy edelleen tuottamaan metroliikenteen liikennöimisen Helsingissä ja Espoossa Liikennöintisopimuksen mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on myös varmistaa HKL:n omistaman ja hankkiman liikennöinnissä tarvittavan vaunu- ja muun kaluston samoin kuin tuotanto-omaisuuden ja infran ylläpito ja kunnossapito.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, mutta tarkoituksena on, että sopimus irtisanotaan päättyväksi, kun metron automatisointia koskeva oikeudenkäynti Siemens-konsernin kanssa on ratkaistu ja metrotoiminnot sekä –omaisuus siirtyvät osaksi Kaupunkiliikenneyhtiötä.

Sopimuksen sisältö

Alihankintasopimuksen kohteena on Liikennöintisopimuksen mukaisten HKL:n velvoitteiden täyttämiseksi tarpeelliset metron liikennöintipalvelut, metroinfraan ja -kalustoon kohdistuvat kunnossapito- ja omaisuudenhallintapalvelut ja metro-omaisuuden investointien projektinhallintapalvelut sekä erillispalveluja, kuten talous- ja hallintopalveluja ja turvallisuuspalveluja. Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu palveluiden toimittamisesta tilaajalle.

Sopimuksen kustannukset

HKL maksaa Kaupunkiliikenneyhtiölle sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisesta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Päätettävänä olevan asian ollessa hankinta-asiaksi rinnastettava, johtokunta voi päättää asiasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Jukka Hämäläinen

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi