Nimeämispyyntö, Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan jäsenehdokkaat, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2022-001082
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 27 §

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimettäisiin toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025 varsinaiseksi jäseneksi maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Helsingin kaupunkia tekemään 11.3.2022 mennessä esityksen jäseneksi ja varajäseneksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025. Hoitokuntaa koskevan asetuksen mukaan johtokunnassa tulee olla kaupungin edustus.

30.4.2022 päättyvän toimikauden johtokunnassa on toiminut kaupunkia edustavana varsinaisena jäsenenä maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

Esitys on toimialan esityksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 26.1.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.