Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Palmia Oy

HEL 2022-001372
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 98 §

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Mähönen ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 Palmia Oy:n uuden omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan yhtiö tuottaa valtakunnallisesti markkinaehtoisia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ruoka-, turvallisuus-, kiinteistö- ja siivouspalveluja.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. Sijoitetun pääoman tuotto

-Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 10 % (pl. 2020)

2. Tuloksellisuus ja tehokkuus

-Liiketulos/htv

3. Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 20 %

4. Asiakaskeskeisyys

-Asiakastyytyväisyys

5. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen

-Ruokahävikin määrä

-Kemikaalikuorma ja energiankulutus

6. Vastuullisuus työnantajana

-Henkilöstötyytyväisyys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 24.1.2022, että Palmia Oy:n ja/tai sen liiketoiminnan myymisestä käynnistetään selvitys.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Palmia Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotka tarvitaan myyntiselvityksen onnistuneeksi läpiviemiseksi sekä yhtiön tuloksellisen operatiivisen toiminnan varmistamiseksi selvityksen aikana. Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi avainhenkilöitä koskevat sitouttamisjärjestelyt sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalvelujen hankkiminen.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Mähönen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.06.2022 § 67

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Palmia Oyn:n toimitusjohtaja Nina Mähönen ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

14.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi