Kokoonpanon muutos, REDIn käyttöyhtiö Oy, hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2022-001393
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 26 §

Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yksikön päällikkö Pihla Kuokkasen ja varajäseneksi tiimipäällikkö Silja Hurskaisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

REDIn käyttöyhtiö Oy

Kalasataman keskuksen eri toimintojen, yksityisten ja julkisten osien sekä eri omistajien välille on perustettu käyttöyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja Kalasataman keskuksen kiinteistöille ja kiinteistöyhtiöille. Yhtiön toiminta on käynnistynyt vuonna 2018.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on käyttöyhtiönä
hallinnoida Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosan kortteleihin 10620–10623 sekä kortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alle ja osin päälle rakennettavaa Kalasataman keskusta käsittäen edellä mainittuihin kortteleihin ja yleisille alueille rakennettavan kauppakeskuksen, kellari- ja kalliopysäköintilaitoskokonaisuuden, ja kahdeksan
kauppakeskuksen päälle rakennettavaa tornitaloa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Kaupunki ei omista yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, yhtiö ei siten kuulu kaupunkikonserniin.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle enintään yksi henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen ja tämän varajäsen. Hallituksen toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön toiminnalla on keskeinen liittymä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimintaan. Kaupunki on nimennyt yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Artturi Lähdetien ja varajäseneksi Päivi Kontron, molemmat HKL:sta (kaupunginhallituksen konsernijaosto 4.6.2018 § 58).

Kaupunginvaltuusto on 22.9.2021 § 282 päättänyt Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä.
HKL:n koko toiminta kaikkine toimintaan liittyvine sopimuksineen ja omaisuuserineen pois lukien metroon liittyvät infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyvät toiminnot on siirretty Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle. Metroliiketoimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää metron automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä myöhemmin. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1.2.2022.

Kaupungin nimeämät, HKL:ää edustaneet hallituksen jäsen Artturi Lähdetie ja varajäsen Päivi Kontro ovat ilmoittaneet eroavansa tehtävästä. Näin ollen heidän tilalleen on tarpeen nimetä uudet jäsenet.

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalveluista yksikön päällikkö Pihla Kuokkanen sekä hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi tiimipäällikkö Silja Hurskainen, nimettävien koulutus, osaaminen ja aikaisempi työkokemus kollektiivisesti huomioiden.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi