Vuokraus, tilat, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-001443
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Vuokraus, tila, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Malmin raitti 17 kohde 6960 sijaitsevan 3 krs:n n 185 m2 suuruisen toimistotilan Tremboco Oy:ltä ja edelleen vuokrata sen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön 2839,75 euroa/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Sähkö, vesi, lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan.

Sopimus jatkuu määräaikaisena ajalle 1.1.2023 – 31.12.2024, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa uudella määräaikaisuudella. Jatkosta on ilmoitettava omistajalle 2 kk ennen sopimuksen päättymistä. Päätös tehdään takautuvasti, koska jatkosopimuksesta 1.1.2023 – 31.12.2023 ei päätöstä ollut tehty. Tällä päätöksellä sopimus jatkuu 31.12.2024 saakka. Jatkovuokrasopimukset liitteinä.

Vuokrauksen jatko koskee sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sopimusta 211027894

Päätöksen perustelut

Koronapandemia aiheutti hoitovelkaa neuvolatoiminnalle. Lakisääteisiä neuvolatarkastuksia ja kansanterveydellisesti merkittävän rokotusohjelman mukaisia lasten rokotuksia ryhdyttiin järjestämään varsinaisten neuvolatilojen ulkopuolisissa tiloissa hoitovelan purkamiseksi Pohjois-Helsingin alueella. Neuvolatoiminta jatkaa väliaikaisissa tiloissa Malmin raitti 17:sta, koska tulevaisuudessa ko. toiminta tulee sijoittumaan uuteen Malmin perhekeskus- ja terveys- ja hyvinvointikeskukseen arvion mukaan v. 2028.

Tiloissa sijaitsee neuvolan vastaanottohuoneet. Tilat sijaitsevat lyhyen, esteettömän matkan päässä Malmin asemalta ja ne on saavutettavissa myös henkilöautolla. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan neuvolapalvelut ovat toimineet tiloissa korona ajoista lukien. Toimialan hyväksynnällä vuokrasopimusta jatketaan vuoden 2024 loppuun.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen. Muutostöitä ei tarvitse tehdä.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 14.1.2021, 10 § siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat palvelun asiakkuusyksikön 2 päällikölle siten, että asiakkuusyksikön 2 päällikkö päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 000 000 euroa tai kun liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin.

Päätös tullut nähtäväksi 20.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kati Hynninen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 46701

kati.hynninen@hel.fi

Päättäjä

Viivi Palonkoski
vs. yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tremboco Oy Helsingin kaupunki jatkovuokrasopimus 1.1.2023 -31.12.2023
2. Tremboco Oy Helsingin kaupunki 2024 jatkovuokrasopimus 1.1.2024 - 31.12.2024

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.