Vuokraus, tilat, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-001443
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Vuokraus, tila, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Malmin raitti 17 sijaitsevan 3. kerroksen noin 185,0 m² suuruisen toimistotilan Tremboco Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 2 682,50 euroa/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Sähkö, vesi, lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan.

Sopimus jatkuu määräaikaisena ajalle 1.2.2022 - 31.1.2023, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi tai uudella määräaikaisuudella sopimusosapuolien niin halutessaan.

Vuokrauksen jatko koskee Sosiaali- terveystoimialan sopimusta 211027894.

Päätöksen perustelut

Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa. Hoitovelka koskee lakisääteisiä neuvolatarkastuksia sekä kansanterveydellisesti merkittävän rokotussuojan rakentamista. Tilatarve on akuutti ja määräaikainen hoitovelan purun vuoksi. Tilatarve koskee sosiaali- ja terveystoimialan pohjoisen piirin tilatarpeita.

Akuutin pohjoisen piirin neuvolatilatarve on kokonaisvakanssimäärälle viisi, eli viiden vastaanottohuoneen verran.

Tilat sijaitsevat lyhyen esteettömän matkan päässä Malmin asemasta ja ne on saavutettavissa myös henkilöautolla. Sosiaali- ja terveystoimiala on toiminut tiloissa ja käyttö jatkuu. Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen. Muutostöitä ei tarvitse tehdä.

Tiloista perittävä pääomavuokra on 2 682,50 euroa/kk + alv 24 %. Vuokra maksetaan kolmen (3) kuukauden erissä. Lisäksi vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, 0,50 euroa/m²/kk, joka on yhteensä 92,50 euroa/kk.

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin:

miro.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimus Tremboco Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.