Nimeämispyyntö, yhdistyksen valtuuskunta, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

HEL 2022-001688
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 25 §

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan varajäseneksi Roby Mountrakisin (SDP).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Uudenmaan kunnista 19 kuntaa, mukaan lukien pääkaupunkiseudun kunnat, ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (yhdistys) jäseniä. Yhdistyksen tehtävänä on turvata ja kehittää jäsenkuntiensa asukkaiden mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistyksellä on noin 40 virkistysalueen verkosto ja se tuottaa palveluita noin 1,6 miljoonalle jäsenkuntiensa asukkaalle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta.

Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin. Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan kunnallisen vaalikauden alussa jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kuntavaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Kuntien äänivalta ja paikkaluku valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku Äänet/kunta Jäsenet/kunta
Yli 400 000 10 ääntä 5 jäsentä
150 000–399 999 4 ääntä 3 jäsentä
25 000–149 999 2 ääntä 2 jäsentä
Alle 25 000 1 ääni 1 jäsen

Sääntöjen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus valita valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Konsernijaosto on 11.10.2021 § 127 nimennyt Helsingin edustajat valtuuskuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Valtuuskunnan jäsenen Riitta Puolatien (SDP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetty henkilö on menehtynyt. Näin ollen on tarpeen nimetä hänen tilalleen uusi varajäsen. Uudeksi varajäseniksi nimetään Roby Mountrakis (SDP).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi