Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helen Oy

HEL 2022-001812
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 66 §

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oyn:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Ukrainassa käytävä sota kiihdyttää edelleen energiamurrosta ja alleviivaa tarvetta energiaomavaraisuuteen. Helen tulee korvaamaan nykyistä tuotantoaan monipuolisilla teknologisilla ratkaisuilla, joihin kuuluu muun muassa sähkökattilat, ilma-vesilämpöpumput, konesalien lämmön talteenotto ja erilaiset maalämpöratkaisut. Helen lisää lämmön hankinnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Helen näkee pienydinreaktoreissa (SMR) varteen otettavan ratkaisun tulevaisuuden energiaratkaisuksi.

Helen irtautuu venäläisistä polttoaineista Ukrainassa käytävän sodan seurauksena. EU:n asettama hiilen tuontikielto on tullut voimaan 9.4.2022, mutta kyseistä tuontikieltoa ei sovelleta ennen 9.4.2022 tehtyihin sopimuksiin ennen kuin vasta 10.8.2022 alkaen.

Helen on pyrkinyt omatoimisesti ja vapaaehtoisesti pakotteita tiukempaan linjaan venäläisten polttoaineiden suhteen. Venäläisen kivihiilen hankinnan lopettamisen lisäksi yhtiön tukkusopimus venäläisestä maakaasusta on päättynyt. Loppukevään kaasu tulee Baltic Connectorin kautta Baltiasta ja on LNG-pohjaista. Biomassaa yhtiö ei hanki Venäjältä. Pelletit hankitaan Suomesta ja Virosta ja hankintaa ollaan laajentamassa muihin länsimaihin. Hake hankitaan Suomesta ja suunnitelmissa on hakkeen hankinnan laajentamista myöhemmin Viron ja Baltian suuntaan. Öljyn osalta Helenillä on sopimus suomalaisen toimittajan kanssa.

Helen odottaa markkinoiden epävakauden jatkuvan ainakin Ukrainassa käytävän sodan loppumiseen asti. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne säilyy haastavana muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa.

Helenin kannattavuutta heikentää edelleen korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen kannattavan kaukolämpöliiketoiminnan harjoittaminen on haastavaa. Yhtiö on jo aiemmin ennakoinut vuoden 2022 tuloksen jäävän edellisvuotta heikommaksi. Lisäksi nykyinen markkinatilanne on merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.03.2022 § 30

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi