Yhtiökokoukset vuonna 2022, Palmia Oy

HEL 2022-002256
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 23 §

Palmia Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Palmia Oy:n vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

 • osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Titta Hiltunen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Tuomas Rantanen,
 • hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
 • hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
 • hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
 • tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
 • yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia-konserni

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Palmia-konserniin kuuluu tytäryhtiö Palmia Palvelut Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Palmia Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Titta Hiltunen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Tuomas Rantanen.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen 30.8.2021, § 92 mukaisesti kaupunginhallituksen päättämän palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot. Palmian nimitystoimikunnan kokouspalkkiot vastaavat Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikuntien jäsenille maksettavia kokouspalkkioita.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Palmia Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Palmia Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Palmia Oy kuuluu kaupunginhallituksen 12.4.2021 päättämän tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian mukaan palkkioryhmään A, jossa palkkiot määräytyvät erillisten päätösten perusteella.

Palmia Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Hallituksen palkkioita koskeva esitys sisältään keskimäärin 6–7 prosentin korotuksen, joka vastaa kaupunginvaltuuston 23.6.2021 päättämiä korotuksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisiin palkkioihin. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Palmia Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikuntien palkkioehdotuksen kanssa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Palmia Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Palmia Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi