Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022, Helsingin vanhusneuvosto

HEL 2022-002644
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Määräraha vuodelle 2022, vanhusneuvosto

Hallintojohtaja

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2022 talousarvion kohdalta 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 10 000 euroa vanhusneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010301). Lisäksi vs. hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 28.02.2023 mennessä.

Päätöksen perustelut

Vanhusneuvosto on kuntalaissa asetettavaksi säädetty vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä on edistää ikääntyneiden henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuomalla esiin ikääntyneen väestön näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla, osallistumalla kaupungin lakisääteisen hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ikääntyneen väestön tukemiseksi, seuraamalla, että kunta kehittäessään palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikääntyneille, edistämällä osaltaan palveluja ja osallistumismahdollisuuksia koskevaa viestintää sekä edistämällä Helsingin kaupungin ja ikääntyneiden parissa työskentelevien järjestöjen välistä yhteistyötä.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vanhusneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksissa sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vanhusneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 10 000 euroa vuodelle 2022. Määrärahalla katetaan neuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista sekä tilaisuuksien järjestelyistä aiheutuvia kuluja. Lisäksi määrärahalla toteutetaan yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen, kaupungin vaikuttamistoimielinten, kaupungin toimialojen sekä pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa.

Vuonna 2022 neuvoston toiminnan painopisteinä ovat ikääntyneiden helsinkiläisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet, asumisen ja kaupunkisuunnittelun ikäystävällisyys sekä
ikääntyneiden köyhyys ja syrjäytyminen.

Vuonna 2021 määrärahaa oli myönnetty 10 000 euroa, josta käytettiin yhteensä 1000,10 euroa. Määrärahan käyttö oli poikkeuksellisen vähäistä poikkeusolojen ja neuvoston toimintakauden vaihdoksen takia.

Kansliapäällikkö päätti 8.11.2021 § 230 vahvistaa vuoden 2022 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Päätös tullut nähtäväksi 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Päättäjä

Antti Peltonen
hallintojohtaja
Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Selvitys vanhusneuvoston määrärahan käytöstä 2021
2. Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.