Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2022-003579
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 102 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli HSL-kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen ja hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 216,5 milj. euroa ja vuoden 2021 toteuma oli 214,4 milj. euroa.

HSL:n toimintakulut olivat tammi-elokuussa huomattavasti arvioitua suuremmat. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion tänä vuonna 14,6 miljoonalla eurolla. Erityisen voimakasta kustannusten nousu on ollut liikenteen operointikustannuksissa, sillä polttoaineiden ja sähkön hinta ovat nousseet ennakoimattoman paljon. Bussiliikenteen korvausten arvioidaan ylittävän talousarvion 18 miljoonalla eurolla. Metroliikenteessä ylitys on 2 miljoonaa euroa ja raitiovaunuliikenteessä miljoona euroa. Junaliikenteessä vastaavaa nousua ei ole, sillä junien käyttämästä sähköstä on tällä hetkellä voimassa kiinteähintainen sopimus.

Koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien vähentymisestä ei ole vielä toivuttu. HSL ennustaa matkustajamäärien olevan tänä vuonna 24 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. HSL:n liikennevälineisiin arvioidaan tehtävän tänä vuonna 304 miljoonaa nousua, joka on lähellä talousarviossa arvioitua 306:ta miljoonaa. Lipputulot olivat tammi-elokuussa 4,2 prosenttia yli talousarvion, 195 miljoonaa euroa. HSL ennustaa lipputulojen olevan tänä vuonna 310 miljoonaa euroa, joka on 3,9 prosenttia yli talousarvion. Strategiassa tavoitteena kuntaosuuksille on 50-55 prosenttia HSL:n toimintatuloista. HSL arvioi, että kuntaosuuksilla katetaan kustannuksista tänä vuonna 56,8 prosenttia, kun valtion koronatukia ei oteta huomioon.

HSL arvioi valtiontuen määräksi tänä vuonna 65,8 miljoonaa euroa. Kun tuet huomioidaan, tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan 56,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan akuutissa koronatilanteessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja varaudutaan kustannusten nousuun tulevina vuosina. Tukien avulla HSL myös voineet pitää joukkoliikenteen palvelutason hyvänä, eikä siihen ole tarvinnut kohdistaa rajuja leikkauksia.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle asetettiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2022:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät omat konkreettiset ja mitattavissa olevat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta tuottavuuden kehityksen seuraamiseksi
5. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden pitkän aikavälin kasvua edistetään koko HSL:n alueella
6. Toiminnassa huomioidaan koko liikennejärjestelmän toimivuus
7. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa

Omistajaohjaustavoitteet ovat olleet mukana kaupungin HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta annetun lausunnon käsittelyssä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.04.2022 § 36

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja Mika Nykänen ja hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi