Kokoonpanon muutos, johtokunta, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, eroaminen

HEL 2022-003982
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 357 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi Tuomo Mäkisen (kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, rahoitus) liikenneliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus valitsi 24.1.2022 § 54 liikenneliikelaitoksen johtokuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Jani Nevalaisen 1.2.2022 alkaen kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus myönsi 11.4.2022 § 270 Jani Nevalaiselle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi Tuomo Mäkisen jäseneksi hänen tilalleen. Varapuheenjohtajan paikka jäi tällöin täyttämättä.

Sulje

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 270

Päätös

Kaupunginhallitus

  • myönsi Jani Nevalaiselle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja Saara Kannolle varajäsenen tehtävästä.
  • valitsi Tuomo Mäkisen (kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, rahoitus) jäseneksi ja Jenni Torkkolan (kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, talouden ohjaus) varajäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi