Valtuustoaloite, kuinka Helsinki eliminoi c-hepatiitin 2030 mennessä?

HEL 2022-004010
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 526 §

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite C-hepatiitin eliminoimisesta vuoteen 2030 mennessä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Suomen tavoitteena on c-hepatiitin eliminointi vuoteen 2030 mennessä. Helsingin onkin perusteltua asettaa tavoitteeksi c-hepatiitin eliminoiminen tätä nopeammin esimerkiksi vuoteen 2028 mennessä ja vaikuttaa valtionrahoituksen suuntaamiseen tähän tarkoitukseen. Erityisen tärkeää on, että kaupunki suuntaa toimia aktiivikäyttäjien hoitoon ja näin c-hepatiittitartuntojen määrä voitaisiin saadaan laskuun.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Suomen tavoitteena on c-hepatiitin eliminointi vuoteen 2030 mennessä. Helsingin onkin perusteltua asettaa tavoitteeksi c-hepatiitin eliminoiminen tätä nopeammin esimerkiksi vuoteen 2028 mennessä ja vaikuttaa valtionrahoituksen suuntaamiseen tähän tarkoitukseen. Erityisen tärkeää on, että kaupunki suuntaa toimia aktiivikäyttäjien hoitoon ja näin c-hepatiittitartuntojen määrä voitaisiin saadaan laskuun.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma esittää aloitteessaan selvitystä kaikkien C-hepatiittitartuntaa kantavien potilaiden hoitamisesta ja taudin eliminoimisesta vuoteen 2030 mennessä.

Helsingin kaupungin päihdepalvelut on jo usean vuoden ajan määrätietoisesti hoitanut C-hepatiittia sairastavia asiakkaita. Tällä hetkellä noin 120 asiakasta hoidetaan vuosittain. Helsingissä asuu arviolta 3 000-4 000 C-hepatiittia sairastavaa. Uusia tapauksia on noin 160 vuosittain. Kaikkien C-hepatiittia sairastavien hoitaminen edellyttäisi kansallisen tason hoitolinjausta ja rahoituksen järjestämistä. Tavoitteena on saavuttaa kansallisen C-hepatiittistrategian mukaiset tavoitteet, mikä edellyttäisi vähintään 500 potilaan hoitamista vuodessa.

Kaupunginhallitus katsoo, että C-hepatiittia sairastaville potilaille tulee turvata mahdollisimman sujuva hoitoon pääsy ja hoidon aloitus siinä palvelussa, jossa hoidon tarve ilmenee. Hoitokäytäntöä on tarpeen arvioida niin, että tähän tavoitteeseen päästään.

Vuodesta 2023 alkaen sote-palvelut järjestetään valtion tähän osoittamalla rahoituksella.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 496

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ville Jalovaaran ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.06.2022 § 116

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Eveliina Heinäluoman C-hepatiitin eliminointia vuoteen 2030 mennessä koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Aloitteessa kysytään, miten Helsingin kaupunki aikoo turvata kaikkien C-hepatiittitartuntaa kantavien potilaiden hoidon ja taudin eliminoinnin vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin päihdepalvelut on jo useamman vuoden ajan määrätietoisesti hoitanut C-hepatiittia sairastavia asiakkaita ja tällä hetkellä mahdollistuu vuosittain noin 120 C-hepatiittia sairastavan hoito. Helsingissä asuu arviolta 3000–4000 C-hepatiittia sairastavaa, ja vuosittainen arvio uusista tapauksista on noin 160. Kaikkien C-hepatiittia sairastavien hoitaminen edellyttäisi kansallisen tason hoitolinjausta ja rahoituksen järjestämistä, ja hoito olisi mahdollista toteuttaa psykiatria- ja päihdepalvelujen sekä muiden toimijoiden resursseilla muun toiminnan ohessa. Tavoitteena on saavuttaa kansallisen C-hepatiittistrategian mukaiset tavoitteet, mikä edellyttäisi vähintään 500 C-hepatiittipotilaan hoitamista vuodessa, ja vuosikustannusarvio tälle on noin 2,5–3 miljoonaa euroa.

C-hepatiittiin liittyvää ennaltaehkäisevää työtä, ohjausta ja hoitoa toteutetaan perusterveydenhuollossa, päihdepalveluissa (erityisesti vieroitus- ja korvaushoitoyksikössä), vankiloissa sekä pistämällä huumeita käyttäviä palvelevissa terveysneuvontapisteissä.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on kehitetty toiminta- ja hoitomalli pistämällä huumeita käyttävien C-hepatiittia kantavien asiakkaiden tavoittamiseksi ja hoitamiseksi. Tällä hetkellä opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden C-hepatiittitartunnat on saatu hoidettua, ja myös uudet opioidikorvaushoitoon tulevat asiakkaat pääsevät C-hepatiitin hoidon piiriin.

Myös päihdehoitoihin kiinnittymättömien matalan kynnyksen päiväkeskuksissa asioivien pistämällä huumeita käyttävien asiakkaiden hoidot ovat onnistuneet hyvin. Osa päihderiippuvaisista asiakkaista ohjataan erikoissairaanhoitoon lääketieteellisin perustein. C-hepatiitin hoidolla ehkäistään vakavia maksasairauksia, elämänlaadun heikkenemistä ja korkeita erikoissairaanhoidon kustannuksia.

C-hepatiittia sairastaville potilaille tulee turvata mahdollisimman yksinkertainen ja sujuva hoitoon pääsy sekä hoidon aloitus siinä palvelussa, jossa hoidon tarve ilmenee. Kaupunki arvio tämänhetkistä hoitokäytäntöä niin, että tähän tavoitteeseen päästään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hepatiitti C-virustartunta saadaan yleisimmin suonensisäisten huumeiden yhteiskäytön seurauksena. Suomessa arvioidaan noin kolmen neljästä pistämällä huumeita käyttävästä kantavan hepatiitti C-virusta. C-hepatiitin hoito on kustannusvaikuttavaa. Ennaltaehkäisevä työ, testaus, hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen, korvaushoito ja käytettyjen pistosvälineiden vaihtomahdollisuus vähentävät viruksen leviämistä väestössä.”

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä seuraavasti:

Lausunnon toisen kappaleen kaksi viimeistä virkettä muutetaan toisinpäin seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin päihdepalvelut on jo useamman vuoden ajan määrätietoisesti hoitanut C-hepatiittia sairastavia asiakkaita ja tällä hetkellä mahdollistuu vuosittain noin 120 C-hepatiittia sairastavan hoito. Helsingissä asuu arviolta 3000–4000 C-hepatiittia sairastavaa, ja vuosittainen arvio uusista tapauksista on noin 160. Kaikkien C-hepatiittia sairastavien hoitaminen edellyttäisi kansallisen tason hoitolinjausta ja rahoituksen järjestämistä, ja hoito olisi mahdollista toteuttaa psykiatria- ja päihdepalvelujen sekä muiden toimijoiden resursseilla muun toiminnan ohessa. Tavoitteena on saavuttaa kansallisen C-hepatiittistrategian mukaiset tavoitteet, mikä edellyttäisi vähintään 500 C-hepatiittipotilaan hoitamista vuodessa, ja vuosikustannusarvio tälle on noin 2,5–3 miljoonaa euroa.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Maaret Castrén: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: C-hepatiittia sairastaville potilaille tulee turvata mahdollisimman yksinkertainen ja sujuva hoitoon pääsy sekä hoidon aloitus siinä palvelussa, jossa hoidon tarve ilmenee. Kaupunki arvio tämänhetkistä hoitokäytäntöä niin, että tähän tavoitteeseen päästään.

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Maaret Castrénin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän muuttamasta ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi