Valtuustoaloite, Keskenmenon saaneella oltava aina oikeus yhteen neuvolakäyntiin

HEL 2022-004676
Asialla on uudempia käsittelyjä
37. / 775 §

V 23.11.2022, Valtuutettu Sini Korpisen aloite keskenmenon jälkeisestä neuvolakäynnistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Sini Korpinen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että keskenmenon saaneella henkilöllä on oikeus yhteen neuvolakäyntiin keskenmenon jälkeen aina, kun hän kokee sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että neuvoloilla on ohjeistus keskenmenon jälkeiseen hoitoon. Hoidon tarpeen arvioimiseksi on välttämätöntä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa asianmukaisesti tiedon terveydenhuoltohenkilöstön tapaamismahdollisuudesta. Keskenmenon jälkeen voi ottaa yhteyttä neuvolaan tai omalle terveysasemalle. Hoidon tarve arvioidaan ja asiakas voidaan ohjata terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tai mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 173

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Sini Korpisen ja 34 muun valtuutetun keskenmenon jälkeistä neuvolakäyntiä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungissa toimitaan jatkossa siten, että keskenmenon saaneella henkilöllä on oikeus yhteen neuvolakäyntiin keskenmenon jälkeen aina, kun hän kokee sen tarpeelliseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että neuvoloilla on käytössä ohjeistus keskenmenon jälkeiseen hoitoon. Sen mukaisesti neuvolan asiakkailla on oikeus tapaamiseen keskenmenon jälkeen. Tapaaminen voi olla terveydenhoitajan tapaaminen tai puhelu. Lautakunta pitää välttämättömänä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa tiedon mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita esimerkiksi ohjata tällaisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Keskenmenon jälkeen asiakas voi olla yhteydessä neuvolaan tai omalle terveysasemalleen. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella arvioidaan, ohjataanko asiakas terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tai mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle.

Neuvolassa keskenmenon jälkeisellä tapaamisella neuvolan terveydenhoitaja arvioi keskenmenon jälkihoidon tarpeen sekä sen, onko asiakas ohjattava lääkärin vastaanotolle. Toistuvissa keskenmenoissa terveydenhoitaja ohjaa asiakkaan terveysaseman lääkärille jatkotutkimuksiin. Neuvolan terveydenhoitajan tapaamisella arvioidaan myös lisätuen tarvetta. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan tarjota keskustelutukea esimerkiksi puhelimitse kerran tai kaksi kertaa tapaamisen jälkeen. Usein neuvolan terveydenhoitajan tuki on riittävää. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi ohjata asiakkaan myös mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle, joka ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja sopii keskustelukäynneistä tai puhelinkeskustelusta asiakkaan kanssa. Mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajat hoitavat masennus- ja ahdistushäiriöitä sekä elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä. Neuvolan terveydenhoitaja voi antaa asiakkaalle tietoa myös vertaistuen pariin hakeutumisesta.

Keskenmenon merkityksestä ja sen vaikutuksista mielialaan voidaan keskustella asiakkaan kanssa neuvolassa myös seuraavan raskauden yhteydessä. Neuvolan ensikäynnille voidaan tällöin tarjota pidempää vastaanottoaikaa. Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata neuvolan psykologille. Neuvolan psykologi ei kuitenkaan vastaa kriisiluontoiseen avun tarpeeseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Keskenmenon kokeneilla on tärkeää olla mahdollisuus tunteista puhumiseen ja surun läpikäymiseen. Ammattilaisen kanssa käyty keskustelu voi helpottaa menetyksestä toipumista ja auttaa käsittelemään tunteita myös mahdolliseen uuteen raskauteen liittyen.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon toisen kappaleen loppuun seuraava:

”Lautakunta pitää välttämättömänä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa tiedon mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita esimerkiksi ohjata tällaisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen@hel.fi

Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi