Paikallinen sopimus, jononpurku, terveyskeskuslääkärit, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-004741
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Sosiaali- ja terveystoimiala/ Tietyillä terveysasemilla työskentelevien terveyskeskuslääkärien paikallisen sopimuksen piirissä olevien terveyskeskuslääkärien palkkaus/ arkipäivisin tehtävä hoitojonon jononpurku

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti liitteen mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen hyväksymisestä.

Päätöksen perustelut

Terveysasemilla hoitojono on kasvanut merkittävästi mm. koronan vuoksi. Jotta voidaan turvata potilaiden nopeampi hoitoon pääsy, tehdään määräaikainen paikallinen sopimus koskien hoitojonon purkua arkisin esim. ilta-aikaan. Paikallinen sopimus koskee Terveys- ja päihdepalveluiden terveyskeskusten ja sisätautien poliklinikan terveysasemilla työskentelevien terveyskeskuslääkärien paikallisen sopimuksen piirissä olevien terveyskeskuslääkärien palkkausta liittyen arkipäivisin tehtävään hoitojonon jononpurkuun.

Päätös tullut nähtäväksi 04.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Sote_Tepa_Tersi_Tk-lääkärit_ jononpurku_paikallinensopimus_2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.