Yhtiökokoukset vuonna 2022, Startup Maria Oy

HEL 2022-004786
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 106 §

StartUp Maria Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan StartUp Maria Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan kaupungin nimeämisoikeuden nojalla toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh sekä osakkeenomistajien yhteisen osakassopimuksen mukaisen valmistelun perusteella Antti Tuomela ja Jyri Linden.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Jarmo Hyökyvaaran valinnan hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

StartUp Maria Oy

Startup Maria Oy on vuonna 2016 perustettu voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö lisäksi kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa
yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiö vuokraa Helsingin kaupungilta vanhan Marian sairaalan päärakennuksen (15+2) lisäksi rakennukset 3, 4, 5 ja 14.

Yhtiön osakkeenomistajina ovat Helsingin kaupunki (24 %), Startupsäätiö sr (38 %) ja Helsingin Uusyrityskeskus ry (HUK ry) (38 %). Yhtiö on kaupungin osakkuusyhteisö.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2024.

Osakassopimuksen 6.6.2022 mukaan hallitukseen valitaan lähtökohtaisesti kuusi (6) jäsentä niin, että kukin osakassopimuksen osapuoli nimeää yhden (1) jäsenen. Lisäksi osapuolet nimittävät yhteistyössä enintään kolme (3) jäsentä hallitukselle määritetyt kollektiiviset osaamis- ja kokemusvaatimukset huomioiden sekä lisäksi yhdessä tekevät ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajasta. Osapuolet tekevät em. yhteistyötä Helsingin kaupungin elinkeinojohtajan tai muun kaupungin erikseen nimeämän henkilön aloitteesta ja johtamana niin, että tieto ehdotettavista henkilöistä (ml. puheenjohtaja) voidaan viestiä osapuolille viimeistään valintavuoden helmikuun loppuun mennessä. Osakkaiden yhteistyön piiriin kuuluu myös yhtiön hallituksen kollektiivisten osaamis- ja kokemusvaatimusten määrittäminen hyvissä ajoin ennen hallitusjäsenten nimeämistä.

Osakassopimuksen mukaisessa yhteistyössä yhtiön hallituksen kollektiivisiksi osaamis- ja kokemusvaatimuksiksi on tunnistettu:

- kiinteistöala
- palveluliiketoiminta
- laajat kv-verkostot

Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen, mikä toteutettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022. Kaupungin ja yhtiön edun kannalta arvioitiin tarkoituksenmukaiseksi, että hallituksen puheenjohtaja Santtu von Bruun jatkaa tehtävässä kaupungin mandaatilla siihen saakka, kunnes päivitetyn osakassopimuksen mukaiset hallitusnimitykset tehdään, vaikka hän siirtyi pois kaupungin palveluksesta ennen yhtiökokousta.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Yhtiön omistajat ovat osakassopimuksen mukaisesti valmistelleet yhteisesti kolmen henkilön nimeämistä yhtiön hallitukseen sekä hallituksen puheenjohtajan valintaa. Yhteisen valmistelun perusteella hallitukseen esitetään nimettäväksi seuraavat henkilöt heidän kollektiivinen osaamisensa ja aikaisempi työkokemus huomioiden:

- Antti Tuomela, CEO & Co-founder, Spacent Oy
- Jyri Linden, Co-founder, Nordic Business Forum Oy
- Mirkku Kullberg, CEO, Glasshouse Helsinki Oy

Osakassopimuksen mukaisen yhtiön omistajien yhteisen valmistelun perusteella hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavan yrittäjä Jarmo Hyökyvaara. Hyökyvaara on tällä hetkellä yhtiön hallituksen jäsen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi