Valtuustoaloite, Kivikon metsä luonnonsuojelualueeksi

HEL 2022-005408
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 298 §

Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite Kivikon metsän suojelemisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jenni Hjelt ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki valmistelee koko Kivikon metsän suojelemista niin, että metsä otettaisiin lähitulevaisuudessa mukaan Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut käynnistää uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelun vuonna 2023. Kivikon metsän suojelu niin laajana kokonaisuutena kuin mahdollista otetaan tarkasteluun uutta ohjelmaa valmisteltaessa.

Nykyisessä luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 Kivikon metsäalueen pohjoisosa on osoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelualueena. Kaupunginhallitus päätti 3.10.2022 § 676 esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), että se perustaa Kivikon linnoitusalueen luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Suojeltavaksi esitetään 10,66 hehtaarin laajuista aluetta, joka on laajempi kuin luonnonsuojeluohjelmassa mainittu pinta-ala (5,57 ha). Laajennusta esitettiin kasvi-, luontotyyppi-, maisema-, virkistys- ja geologisten arvojen perusteella.

Suojeluun esitetty alue on pieni osa Kivikon metsäalueesta ja suojelun ulkopuolelle jää useita luontoarvoja. Suojelematta jää alueita METSO I- ja II-luokan kalliometsiä sekä yksi Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalainen kangaskorpi. Suojelun ulkopuolelle jää myös useita alueen geologisesta historiasta kertovia merkkejä: hiidenkirnuja, siirtolohkareita ja yksi muinaisrantakivikko. Kivikon eteläinen metsä on II-arvoluokan kääpäalue ja siellä esiintyy kaksi valtakunnallisesti silmälläpidettävää kääpälajia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Sulje

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 763

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 29.09.2022 § 165

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut alkaa valmistella uutta luonnonsuojeluohjelmaa vuonna 2023. Kivikon metsän suojelu niin laajana kokonaisuutena kuin mahdollista otetaan tarkasteluun uutta ohjelmaa valmisteltaessa.

Nykyisessä luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 Kivikon metsäalueen pohjoisosa on osoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelualueena. Suojelualueen perustamisesitys sekä hoito- ja käyttösuunnitelma olivat kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsittelyssä 29.6.2022. Jaosto päätti esittää suojeltavaksi 10,66 hehtaarin laajuista aluetta, joka on laajempi kuin luonnonsuojeluohjelmassa mainittu pinta-ala (5,57 ha). Laajennusta esitettiin kasvi-, luontotyyppi-, maisema-, virkistys- ja geologisten arvojen perusteella.

Kuten aloitteessa mainitaan, nyt suojeluun esitetty alue on kuitenkin vain pieni osa Kivikon metsäalueesta, ja suojelun ulkopuolelle jää useita luontoarvoja. Suojelematta jää esim. laajoja alueita METSO I- ja II-luokan kalliometsiä sekä yksi Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalainen kangaskorpi, jonka edustavuus on hyvä. Suojelun ulkopuolelle jää myös useita alueen geologisesta historiasta kertovia merkkejä: hiidenkirnuja, siirtolohkareita ja yksi muinaisrantakivikko. Kivikon eteläinen metsä on II-arvoluokan kääpäalue, ja siellä esiintyy kaksi valtakunnallisesti silmälläpidettävää kääpälajia.

Laajemmassa seudullisessa tarkastelussa Kivikon metsäalue on tärkeä vihersormen osa yhdistäessään eteläpuolellaan sijaitsevat Vanhankaupunginlahden ja Hallainvuoren metsät Vantaan Vaaralaan ja sitä kautta edelleen pohjoisempana sijaitseviin laajempiin metsäalueisiin. Vihersormen toimivuutta Helsingissä tosin rajoittavat suurten liikenneväylien, Kehä I:n ja Porvoonväylän, linjaukset.

Luonnonsuojeluohjelmaa valmisteltaessa nostetaan esiin myös luontoympäristön virkistysarvot ja merkitys ihmisten terveydelle. Ulkona liikkumisen ja luontoharrastusten mahdollistaminen on tärkeä osa luonnonsuojelualueiden käytön suunnittelua. Helsingin kaltaisessa suuressa kaupungissa, missä ihmisiä on paljon, haasteena on käytön ohjaaminen siten, että voidaan samanaikaisesti turvata luontoarvot ja mahdollistaa virkistyskäyttö eri tavoin.

Luonnonsuojeluohjelman valmistelussa kuullaan asukkaiden lisäksi relevantteja yhdistyksiä. Yksittäisen luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä osallistetaan kyseisen alueen asukkaita sekä alueella toimivia harrastus- ja ympäristöjärjestöjä, kouluja, päiväkoteja ja muita laitoksia.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin
Lisätiedot

Hanna Seitapuro, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 32062

hanna.seitapuro@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi