Valtuustoaloite, Kivikon metsä luonnonsuojelualueeksi

HEL 2022-005408
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 298 §

Ledamoten Jenni Hjelts motion om att skydda skogen i Stensböle

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Jenni Hjelt och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors bereder frågan om skyddet av hela skogen i Stensböle på så sätt att skogen tas med i Helsingfors naturskyddsprogram inom en nära framtid.

År 2023 inleder Helsingfors stads miljötjänster beredningen av ett nytt naturskyddsprogram. I frågan om skyddet av skogen i Stensböle bör skogen omfatta en så stor helhet som möjligt. Frågan tas till granskning när det nya programmet bereds.

Enligt det nuvarande naturskyddsprogrammet 2015–2024 har norra delen av skogsområdet i Stensböle antecknats som ett naturskyddsområde. Stadsstyrelsen beslutade 3.10.2022 (§ 676) föreslå närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-central) att den inrättar ett naturskyddsområde i Stensböle befästningsområde och fastställer en skötsel- och nyttjandeplan för området. Området som enligt förslaget ska skyddas har en yta på 10,66 hektar, vilket är större än den yta (5,57 ha) som nämns i naturskyddsprogrammet. Förslaget att utvidga naturskyddsområdet baserar sig på värden i anknytning till växter, biotop och landskap samt rekreationsvärden och geologiska värden.

Det område som ska skyddas enligt förslaget är en liten del av skogen i Stensböle, och flera naturvärden stannar utanför skyddsområdet. Utanför skyddsområdet stannar områden där det finns bergsskogar av första och andra värdeklass i METSO-handlingsplanen samt ett av södra Finlands extremt utrotningshotade mokärr. Flera tecken på områdets geologiska historia, såsom jättegrytor, flyttblock och forntida strandstenar, omfattas inte heller av skyddet. Den södra skogen i Stensböle är ett tickaområde av andra värdeklass och där förekommer två arter av tickor som är nationellt nära hotade.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Stäng

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 763

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 29.09.2022 § 165

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut alkaa valmistella uutta luonnonsuojeluohjelmaa vuonna 2023. Kivikon metsän suojelu niin laajana kokonaisuutena kuin mahdollista otetaan tarkasteluun uutta ohjelmaa valmisteltaessa.

Nykyisessä luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 Kivikon metsäalueen pohjoisosa on osoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelualueena. Suojelualueen perustamisesitys sekä hoito- ja käyttösuunnitelma olivat kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsittelyssä 29.6.2022. Jaosto päätti esittää suojeltavaksi 10,66 hehtaarin laajuista aluetta, joka on laajempi kuin luonnonsuojeluohjelmassa mainittu pinta-ala (5,57 ha). Laajennusta esitettiin kasvi-, luontotyyppi-, maisema-, virkistys- ja geologisten arvojen perusteella.

Kuten aloitteessa mainitaan, nyt suojeluun esitetty alue on kuitenkin vain pieni osa Kivikon metsäalueesta, ja suojelun ulkopuolelle jää useita luontoarvoja. Suojelematta jää esim. laajoja alueita METSO I- ja II-luokan kalliometsiä sekä yksi Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalainen kangaskorpi, jonka edustavuus on hyvä. Suojelun ulkopuolelle jää myös useita alueen geologisesta historiasta kertovia merkkejä: hiidenkirnuja, siirtolohkareita ja yksi muinaisrantakivikko. Kivikon eteläinen metsä on II-arvoluokan kääpäalue, ja siellä esiintyy kaksi valtakunnallisesti silmälläpidettävää kääpälajia.

Laajemmassa seudullisessa tarkastelussa Kivikon metsäalue on tärkeä vihersormen osa yhdistäessään eteläpuolellaan sijaitsevat Vanhankaupunginlahden ja Hallainvuoren metsät Vantaan Vaaralaan ja sitä kautta edelleen pohjoisempana sijaitseviin laajempiin metsäalueisiin. Vihersormen toimivuutta Helsingissä tosin rajoittavat suurten liikenneväylien, Kehä I:n ja Porvoonväylän, linjaukset.

Luonnonsuojeluohjelmaa valmisteltaessa nostetaan esiin myös luontoympäristön virkistysarvot ja merkitys ihmisten terveydelle. Ulkona liikkumisen ja luontoharrastusten mahdollistaminen on tärkeä osa luonnonsuojelualueiden käytön suunnittelua. Helsingin kaltaisessa suuressa kaupungissa, missä ihmisiä on paljon, haasteena on käytön ohjaaminen siten, että voidaan samanaikaisesti turvata luontoarvot ja mahdollistaa virkistyskäyttö eri tavoin.

Luonnonsuojeluohjelman valmistelussa kuullaan asukkaiden lisäksi relevantteja yhdistyksiä. Yksittäisen luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä osallistetaan kyseisen alueen asukkaita sekä alueella toimivia harrastus- ja ympäristöjärjestöjä, kouluja, päiväkoteja ja muita laitoksia.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin
Lisätiedot

Hanna Seitapuro, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 32062

hanna.seitapuro@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.12.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi