Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, BaltiPlast -hanke, EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma

HEL 2022-005419
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Osallistuminen EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushakuun hankkeessa “Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context (BaltiPlast)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushakuun hankkeella “Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context (BaltiPlast)”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 388 604 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 310 883 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 77 721 euroa.

Päätöksen perustelut

Kansainvälisen BaltiPlast-hankkeen tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää tunnistamalla, testaamalla ja ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa roskaantumiseen strategisella tasolla, uuden teknologian avulla sekä kotitalouksien asenteisiin ja toimintaan vaikuttamalla. Hanketta vetää Hamburg University of Applied Sciences ja Helsingin kaupungin lisäksi hankkeeseen osallistuu 16 muuta partneria. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista partnerina EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen “Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context (BaltiPlast)”. Interreg Baltic Sea Region -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittävälle yhteistyölle, joka luo innovatiivisempaa, vesiviisasta ja hiilineutraalia Itämeren aluetta.

BaltiPlast-hankkeen tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Hankkeessa selvitetään roskaantumisen lähteitä ja kulkeutumisreittejä, kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja muoviroskan vähentämiseksi ja roskaantumisen hillitsemiseksi sekä lisätään tietoisuutta muoviroskan haitallisuudesta ja kierrättämisestä. Hanke tuottaa uutta tietoa roskaantumisesta ja edistää uuden kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan syntymistä muovin kierrättämisen ja uusien innovaatioiden kautta. Hanke tarjoaa Helsingin kaupungille hyvän mahdollisuuden tunnistaa roskaantumisen lähteitä ja kulkeutumisreittejä sekä kaupungin sisäisissä toiminnoissa että ympäristössä. Hankkeen puitteissa voidaan kehittää ja pilotoida uusia ratkaisuja roskaantumisen hillitsemiseksi yhteistyössä innovaatioyritysten kanssa. Tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeen toimet toteutetaan yhteistyössä HSY:n, SYKE:n ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kaupungin ympäristöohjelmien (esimerkiksi
Lumo-ohjelma, Itämeri-toimenpideohjelma, roskaantumisen hillintä -ohjelma) kehitystyössä. Hankkeen tuloksia voidaan jalkauttaa kaupungin toimintoihin, ja ne ovat sovellettavissa laajemmin roskaantumisen parissa työskenteleville tahoille.

Hankkeen pääpartnerina toimii Hamburg University of Applied Sciences. Helsingin kaupunki on yksi hankkeen 17 partnerista, joita on kuudesta eri maasta (Suomi, Saksa, Viro, Liettua, Latvia ja Ruotsi). Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut vastaa hankkeen toteutuksesta Helsingin osalta ja yhteistyötä tehdään Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja Palvelukeskus Helsingin kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3 391 148 euroa, josta EU-tuen osuus on 2 712 919 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 388 604 euroa, josta EU-tuen osuus on 310 883 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 77 721 euroa. Myönteisen EU-rahoituspäätöksen jälkeen hankkeelle haetaan Uudenmaan liitolta valtion vastinrahoitusta, joka kattaisi enintään 70 prosenttia omarahoitusosuudesta, jolloin lopulliseksi omarahoitusosuudeksi jäisi 23 316 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 01.01.2023 - 31.12.2025.

BaltiPlast-hankkeen tavoitteet ovat linjassa Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden kanssa. Roskaantumisen hillitseminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen edistävät kaupunkistrategian mukaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa (LUMO-ohjelma). Näiden lisäksi hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat vahvasti sidoksissa Kierto- ja jakamistalouden tiekartan, Itämeri-toimenpideohjelman sekä valmisteilla olevan roskaantumisen hillintä -ohjelman toimenpiteisiin. Hankkeella on kytkös myös Plastic Declaration -julistukseen sekä Green City Accord -sitoumukseen, joihin Helsinki on sitoutunut.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Joensuu, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 23830

mari.joensuu@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. BaltiPlast hankesuunnitelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.